Organizační řád střediska vědeckých informací FSV UK

Verze pro tisk

I. Základní ustanovení

1. Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SVI) je jedním ze základních informačních zařízení fakulty.

2. SVI podporuje všechny součásti pedagogické, vědecké, odborné a výzkumné činnosti poskytováním knihovnických a informačních služeb souvisejících s odbory na fakultě pěstovanými.

3. SVI spravuje veškeré knižní a časopisecké fondy fakulty.

4. V rámci své činnosti úzce spolupracuje s odborem informatiky rektorátu UK a Centrem informační a výpočetní techniky FSV.

5. Činnost SVI obsahově řídí a odpovídá za ni proděkan pro rozvoj.

 

II. Organizace SVI

1.      SVI se skládá z centrální knihovny FSV UK, ve které je soustředěna rozhodující část knižních a časopiseckých fondů fakulty, a z oborových knihoven jednotlivých institutů.

2.      V centrální knihovně jsou evidovány všechny knihy a časopisy FSV UK, tedy i z fondů jednotlivých oborových knihoven.

3.      Centrální knihovna zajišťuje i práci oborových knihoven a to zejména:

 • výběr objednávaných časopisů, knih a informačních zdrojů
 • rozhodování o nakupování časopisů, knih a informačních zdrojů
 • výpůjční službu (vč. meziknihovní výpůjční služby)
 • reprografické služby
 • vyřazování knih a časopisů
 • údržbu fondů
 • rešeršní a konzultační službu.

4.      Oborové knihovny evidují a spravují knihy, časopisy a informační zdroje využívané především při pedagogické a výzkumné činnosti příslušného institutu, ale i studenty fakulty.

5.      Správu oborové knihovny zajišťuje knihovník (podřízený vedoucí SVI).

 

III. Razítko

a)      razítko s textem: Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK, Sign.:, Inv. č.: - toto razítko slouží k inventarizaci dokumentů, knih a časopisů, popř. alternativních medií,

b)      razítko s textem: Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK, Smetanovo nábř. č. 995/6, Praha 1.

 

IV. Součásti SVI

1.      Pracoviště SVI – Hollar

a)      slouží jako správní, administrativní, akviziční a zpracovatelské zázemí pro celé SVI,

b)      prostřednictvím dvou studoven slouží jako výpůjční a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance FSV UK. Půjčuje rovněž i zájemcům z mimofakultních a mimouniverzitních řad.

c)      výpůjčky jsou převážně prezenční, s ohledem na finanční a prostorové možnosti SVI; malé množství výpůjček je absenčních (podrobněji viz Provozní řád SVI FSV UK)

d)      k zajištění kopií potřebných informačních materiálů slouží kopírovací stroje na karty umístěné v prostorách knihovny.

2.      Knihovna Opletalova

a)      slouží jako oborová knihovna pro Institut ekonomických studií,

b)      zajišťuje uživatelům rovnocenné služby jako SVI - Hollar.

 

V. Akvizice informační fondů

Informační fond SVI se doplňuje:

 • vlastním výběrem knihovníka
 • na základě doporučení vědeckých a pedagogických pracovníků či studentů
 • na přímou žádost vědeckých a pedagogických pracovníků (knihy sloužící jako pracovní pomůcka, viz Výpůjční řád)

 

1.      Způsob nabytí

a)      nákupem

 • z prodejen
 • z institucí
 • z antikvariátů

b)      dary

 • institucí
 • nadací
 • jednotlivců
 • pozůstalosti odkázané knihovně

c)      převodem z majetku jiných institucí

d)      převodem z některých pracovišť fakulty (např. kvalifikační práce)

e)      povinným výtiskem (skripta FSV UK).

 

2.      Druhy informačních pramenů

a)      knihy, brožury

b)      noviny a časopisy

c)      diplomové, bakalářské, rigorózní a některé postgraduální práce

d)      výzkumné práce

e)      výstřižky

f)       mikrofiše

g)      archivní materiály

h)      CD-Romy a DVD

i)       audio a video kazety

j)       elektronické zdroje (databáze, digitální knihovny)

 

VI. Budování informačních fondů – akviziční záměr

SVI shromažďuje vybrané noviny, odborné společensko-vědní a všeobecné časopisy domácí a částečně zahraniční produkce v tištěné i elektronické podobě:

 • odbornou literaturu z oboru
 • masové komunikace a žurnalistiky
 • politologie, mezinárodních vztahů
 • sociologie
 • ekonomie
 • mezinárodních studií
 • odbornou literaturu mající vztah ke sledovaným oborům
 • literaturu příručkovou a doplňkovou
 • literaturu encyklopedickou a slovníkovou
 • literaturu bibliografickou
 • diplomové a bakalářské, rigorózní a postgraduální práce absolventů fakulty
 • různý materiál archivní povahy
 • vybrané mapy a atlasy
 • CD-Romy, video a audiokazety, výukové programy
 • mikrofiše starých tisků, mikrofilmy
 • ojediněle diapozitivy.

 

VII. Úbytky fondu

K úbytkům fondu dochází:

a)      ztrátami (viz Provozní řád),

b)      vyřazováním zastaralé literatury dle ZÁKONA 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

c)      zničením zaviněným ne vždy odpovídajícími skladovacími podmínkami.

 

VIII. Ochrana knihovního fondu:

a)      Knihovna je národním majetkem. Každý pracovník i uživatel je povinen chránit fondy i zařízení knihovny a nesmí je poškozovat.

b)      Čtenáři jsou povinni řídit se Provozním řádem SVI FSV UK a zachovávat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku SVI.

c)      Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a požární předpisy.

 

IX. Výpůjční služby

Podmínky výpůjčních služeb, řád studoven a ceník poplatků a sankcí, stejně jako práva a povinnosti uživatelů a knihovny jsou zakotveny v Provozním řádu SVI FSV UK.

 

X. Bibliograficko-informační služby

Jedna z nejdůležitějších zásad činnosti SVI. Podílejí se na ní všichni odborní pracovníci SVI. Hlavní součástí této činnosti jsou:

 

a)      budování příručních informativních fondů (bibliografie, slovníky, encyklopedie, příručky),

b)      podávání tematických informací,

c)      informativní exkurze do knihovny na počátku školního roku spojené s přednáškami,

d)      rešeršní služba z fondu SVI FSV UK (pro pracovníky FSV UK zdarma, pro všechny ostatní kategorie čtenářů za úplatu, viz „Ceník placených služeb SVI FSV UK“).

 

XI. Závěrečná ustanovení

a)      Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí SVI.

b)      Připomínky, stížnosti a návrhy k práci je možno podávat ústně nebo písemně vedoucímu SVI.

c)      Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení děkanem FSV UK.