Organizační řád

Organizační řád Centra vědeckých informací FSV UK

I. Základní ustanovení

1. Centrum vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen CVI) je v souladu se Statutem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ze dne 25. 5. 2017, a podle Opatření děkana č. 34/2017, s účinností od 1. 1. 2018, jedním z center fakulty.

2. CVI zajišťuje knihovnické a informační služby fakulty v souladu s Knihovním řádem Univerzity Karlovy a Provozním řádem CVI.

3. CVI podporuje všechny základní i další součásti pedagogické, vědecké, odborné a výzkumné činnosti poskytováním knihovnických a informačních služeb souvisejících s obory, které se na fakultě vyučují.

4. CVI spravuje veškeré knižní a časopisecké fondy fakulty.

5. V rámci své činnosti úzce spolupracuje s Ústřední knihovnou UK a IT oddělením FSV UK.

6. V souladu s Opatřením rektora č. 40/2015, čl. 1 odst. 3 b) se CVI vymezuje jakožto relevant entity (RE). Relevantní entita je definována jako samostatně vymezená organizační jednotka, které je umožněno účinně disponovat majetkem a dalšími zdroji účelově využívanými pro realizaci činnosti nezávislého základního výzkumu nebo experimentálního vývoje, nebo veřejného šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací, transferu znalostí, tj. činností definovaných bodem 20 Rámce.

II. Organizace CVI

1. CVI se skládá z knihovny v Hollaru, oborové knihovny v Opletalově ulici, knihovny v Jinonicích, depozitáře v Krystalu a depozitáře v Lešeticích.

2. Knihovna Hollar zajišťuje:

    a. výběr objednávaných časopisů, knih a informačních zdrojů,

    b. rozhodování o nákupu časopisů, knih a informačních zdrojů,

    c. evidenci všech dokumentů,

    d. výpůjční službu (vč. meziknihovní výpůjční služby),

    e. reprografické služby,

    f. vyřazování dokumentů,

    g. údržbu a správu fondu,

    h. rešeršní a konzultační služby,

    i. koordinuje práci oborové knihovny,

    j. spravuje depozitáře v Krystalu a v Lešeticích.

3. Oborové knihovny evidují, spravují a zpracovávají knihy, časopisy a informační zdroje

4. Správu oborové knihovny zajišťuje knihovník/ci podřízený/ní vedoucí/mu CVI.

III. Razítko

1. Razítko s textem – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědCentrum vědeckých informací, Sign.:, Inv. č.: - slouží k inventarizaci dokumentů, knih a časopisů, popř. alternativních medií.

2. Razítko s textem – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědCentrum vědeckých informací, 110 01 Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 - slouží k potvrzování převzetí dokumentů, k potvrzení výstupních listů studentů i zaměstnanců a na pokladní doklady vydávané CVI.

3. Razítko s textem – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědCentrum vědeckých informací, 110 00 Praha 1, Opletalova 26  - slouží k potvrzování převzetí dokumentů, k potvrzení výstupních listů studentů i zaměstnanců a na pokladní doklady vydávané CVI.

IV. Součásti CVI

1. Knihovna Hollar

    a. slouží jako správní, administrativní, akviziční a zpracovatelské zázemí pro celé CVI;

    b. prostřednictvím dvou studoven slouží jako výpůjční a studijní centrum pro interní i externí uživatele;

    c. půjčuje výpůjčky v několika režimech, s ohledem na typ dokumentu a finanční a prostorové možnosti, podrobněji viz Provozní řád CVI FSV UK;

    d. k zajištění kopií potřebných informačních materiálů slouží kopírovací stroje na karty umístěné v prostorách knihovny.

2. Knihovna Opletalova

    a. slouží hlavně jako oborová knihovna pro Institut ekonomických studií;

    b. zajišťuje uživatelům pouze vybrané služby (viz Provozní řád CVI FSV UK).

3. Knihovna Jinonice

a. prostřednictvím studovny slouží jako výpůjční a studijní centrum pro interní i externí uživatele z IPS, ISS a IMS

    b. půjčuje výpůjčky v několika režimech, s ohledem na typ dokumentu a finanční a prostorové možnosti, podrobněji viz Provozní řád CVI FSV UK;

    c. k zajištění kopií potřebných informačních materiálů slouží kopírovací stroje na karty umístěné v prostorách knihovny.

d. spravuje knihovnu Evropského dokumentačního střediska EDIS

4. Depozitář Krystal

5. Depozitář Lešetice

V. Akvizice informační fondů

Informační fond CVI se doplňuje:

vlastním výběrem knihovníka,

na základě doporučení vědeckých a akademických pracovníků či studentů,

na přímou žádost vědeckých a akademických pracovníků (pro knihy sloužící jako pracovní pomůcka).

1. Způsob nabytí:

    a. nákupem

 • z prodejen
 • z institucí
 • z antikvariátů,

    b. dary

 •  institucí
 •  nadací
 •  jednotlivců
 •  z pozůstalosti odkázané knihovně,

    c. převodem z majetku jiných institucí,

    d. převodem z některých pracovišť fakulty.

2. Druhy informačních pramenů:

    a. knihy, brožury;

    b. noviny a časopisy;

    c. výzkumné práce;

    d. závěrečné práce obhájené do roku 2017;

    e. archivní materiály;

    f. CD-ROMy a DVD;

    g. elektronické zdroje (e-knihy, databáze, digitální knihovny).

VI. Budování informačních fondů - akviziční záměr

CVI shromažďuje vybrané noviny, odborné společensko-vědní a všeobecné časopisy domácí a částečně i zahraniční produkce v tištěné i elektronické podobě:

 • odbornou literaturu z oboru: mediálních studií, žurnalistiky a marketingu a PR,  politologie, mezinárodních vztahů, sociologie, ekonomie, teritoriálních studií a historie;
 • odbornou literaturu mající vztah ke sledovaným oborům;
 • literaturu příručkovou a doplňkovou;
 • literaturu referenční;
 • literaturu bibliografickou;
 • různé materiály archivní povahy, vybrané mapy a atlasy;
 • CD-ROMy, DVD.

VII. Úbytky fondu

K úbytkům fondu dochází:

1. ztrátami (viz Provozní řád CVI FSV UK);

2. vyřazováním zastaralé literatury dle Zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);

3. opotřebováním, poškozením nebo zničením, které je způsobeno dlouhodobým užíváním, neodpovídajícími skladovacími podmínkami, živelnými pohromami (povodeň, požár apod.) či technickou závadou. 

VIII.  Ochrana knihovního fondu:

1. Každý pracovník i uživatel CVI je povinen chránit fondy i zařízení knihovny a nesmí je poškozovat.

2. Uživatelé CVI jsou povinni řídit se Provozním řádem CVI FSV UK a zachovávat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku CVI.

3. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a požární předpisy.

IX.  Výpůjční služby

Podmínky výpůjčních služeb, řád studoven a ceník poplatků a služeb, stejně jako práva a povinnosti uživatelů a knihovny jsou zakotveny v Provozním řádu CVI FSV UK.

X.  Bibliograficko-informační služby

Jedna ze stěžejních činností CVI. Podílejí se na ní všichni odborní pracovníci CVI. Hlavní součástí této činnosti jsou:

1. budování příručních fondů (bibliografie, slovníky, encyklopedie, příručky);

2. předávání tematických informací;

3. informativní exkurze do knihovny na počátku školního roku spojené s přednáškami;

4. rešeršní služba z fondu CVI FSV UK (viz „Ceník poplatků a služeb CVI FSV UK");

5. organizace a pořádání kurzů informační gramotnosti podle požadavků jednotlivých institutů,

6. kopírovací a reprografické služby.

XI.  Vedoucí CVI

1. Vedoucí CVI je podřízen děkanovi fakulty. Činnost CVI obsahově řídí a odpovídá za ni proděkan pro rozvoj.

2. Vedoucí/ho CVI jmenuje do funkce děkan fakulty na základě výsledku konkurzu na dobu čtyř let. Vedoucí určí z řad členů centra pracovníka, který jej po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje. Vedoucí může pověřit pracovníka pro určitou činnost dlouhodobě.

3. Vedoucí CVI má právo účastnit se pravidelných porad vedoucích oddělení děkanátu.

4. Vedoucí CVI:

    a. předkládá děkanovi návrh organizačního řadu centra;

    b. koordinuje činnost centra, v souvislosti s tím může pracovníků centra zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění;

    c. odpovídá tajemníkovi a děkanovi FSV za hospodaření se svěřenými finančními prostředky a za jejich hospodárné využití;

    d. svolává pravidelné porady centra;

    e. plní další úkoly stanovené opatřením děkana nebo vnitřním předpisem fakulty.

XII. Závěrečné ustanovení

1. Výjimky z provozního řádu CVI povoluje vedoucí CVI.

2. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci je možné podávat ústně nebo písemně vedoucí/mu CVI.

3. Tento řád nabývá účinnosti od 1. července 2020.