CENÍK SLUŽEB

Verze pro tisk

Registrační poplatek

Interní i externí uživatelé  bez poplatku


Pokuty za nedodržení stanovené výpůjční lhůty 

Částka se vztahuje na jednotku a den zpoždění

 
absenční výpůjčka prezenční výpůjčka
absenční výpůjčky elektronických zařízení
(např. elektronické čtečky knih)

student fakukty, doktorand fakulty, zaměstnanec fakulty

3 Kč
50 Kč

100 Kč

stážista, uživatel z UK, externí uživatel (veřejnost odborná, veřejnost laická)

3 Kč
nelze půjčit

nelze půjčit

 
 

Příprava specializované výpůjčky z fondu SVI pro externí uživatele (vztahuje se na každou publikaci jednotlivě) 

Prezenční výpůjčka ze skladu v Lešeticích 100 Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba

Mezinárodní výpůjční služba
(250 Kč knihy objednané z Evropy; 450 Kč knihy objednané ze zámoří vč. Velké Británie; ceny jsou stanoveny NK ČR, která mezinárodní výpůjčky vyřizuje)
250 – 450 Kč
 Zaslání vyžádaných výpůjček v rámci MVS

cena poštovného

 

Rešerše

Rešerše z knihovního fondu pro interní uživatele 150 Kč / rešerši
Rešerše z knihovního fondu pro externí uživatele 200 Kč / rešerši

 

Sankce a ztráty

Knihovnické zpracování náhrady za ztracený dokument 150 Kč
Poškození knihy (dle rozsahu poškození a rozhodnutí knihovníka) min. 50 Kč
Ztráta klíče od šatního boxu 100 Kč
Nevrácení klíče od šatního boxu po skončení pobytu v knihovně 50 Kč / den
Ztráta či poškození zapůjčeného elektronického zařízení až do výše pořizovací ceny
Ztráta nebo poškození čárového kódu v publikaci 50 Kč
Předžalobní upomínka 250 Kč
Předžalobní příprava 200 Kč/za každou knihovní jednotku
 

Rezervace

Odeslané upozornění na rezervaci (SMS) zdarma

Samoobslužný tisk

1 černobílá A4 1,50 Kč
1 černobílá A3 3 Kč
1 barevná A4 5 Kč
1 barevná A3 10 Kč

 

Tisk na objednávku

Tištěná kopie A4  ze zdrojů s omezeným přístupem                           

(např. diplomové práce - max. 10 stran, digitální knihovna, e-prezenčka nebo kopie/tisk objednané rešerše)     

1 černobílá A4 2
1 černobílá 1 A3 4 Kč
1 černobílá oboustranná A4 6 Kč
1 černobílá oboustranná A3 12 Kč

 

Tištěná kopie zhotovená skeneren

1 černobílá A4 7 Kč
1 barevná A4 9 Kč
1 černobílá A3 11 Kč
1 barevná A3 17 Kč

 

Digitální kopie zhotovená velkoformátovým skenerem – bez nosiče dat

(vztahuje se pouze na autorsky nechráněné dokumenty)      

1 strana 5 Kč

  


Placené služby nezahrnuté v Ceníku jsou stanoveny jako smluvní ceny dle typu a rozsahu zakázky či požadované služby. Může se jednat např. o speciální bibliografické a faktografické výstupy, speciální grafické a reprografické práce, konzultační, poradenské služby, pořádání odborných školení apod.

Ceník je přílohou Provozního řádu Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Účinnosti nabývá dne 1.  ledna 2018.