Kvalifikační práce

Kvalifikační práce

Všechny práce vyhledávejte nejprve v UK-AŽ

Z důvodu ochrany autorských práv, jsou kvalifikační práce (bakalářské, diplomové atd.) na FSV dostupné v těchto režimech:

práce obhájené v roce 2006 a později

práce obhájené před r. 2006

  • dostupné v Digitálním repozitáři UK (pouze 126 prací)
  • naskenované práce, dostupné z chráněných terminálů v knihovně
  • dosud nenaskenované tištěné verze prací - objednávejte prostřednictvím online katalogu (tištěné práce není možné půjčovat mimo prostory knihovny)

Pokud autoři prací neposkytli licenční dohodu k zveřejnění své práce, není plný text díla, obhájeného před rokem 2006, volně dostupný.

Některé práce jsou k dispozici pouze v naskenované podobě. Z důvodu ochrany autorských práv, není možné je zveřejnit online - seznam naskenovaných prací. Můžete je studovat na vyhrazených počítačích v knihovně. Na vyžádání vám vytiskneme omezený počet stran - max. 10 (sazba dle Ceníku).

Pořizování kopií

Z prací lze pořizovat kopie pouze pro osobní potřebu v souladu s legislativou ČR, zejména se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

práce zveřejněné na jiných univerzitách v ČR

  • theses.cz - aplikace zveřejňuje práce obhájené na zapojených univerzitách ČR, současně funguje jako mechanismus pro odhalování plagiátů