Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti naleznete na webových stránkách https://www.publications.cuni.cz. Tento repozitář slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Jeho vznik je zakotven v opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu ale může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů tedy mohou do repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí či potřebují publikovat v režimu open access. Zpřístupnit zde můžete ještě nevydané verze plných textů Vašich výsledků, ale i vydavatelem již publikované výsledky v režimu open access(tzv. zlatá cesta).  Mnoho vydavatelů umožňuje publikaci autoarchivovat v institucionálních repozitářích i pokud publikace není zveřejněna v režimu open access (tzv. zelená cesta open access). Podrobnější info o těchto způsobech publikování naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science.  

 

Instruktážní videa

Jak zpřístupnit výsledky v repozitáři?

Zpřístupnění plného textu výsledku výzkumu v repozitáři probíhá prostřednictvím modulu OBD IS Věda. Po nahrání plného textu do záznamu výsledku v modulu OBD proběhne kontrola údajů koordinátorem open access (kontakty na koordinátory open access na jednotlivých fakultách a součástech naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science) a pokud je vše v pořádku, výsledek je přenesen do repozitáře. Výsledek do modulu OBD vkládá autor výsledku nebo osoba jednající v zastoupení autora, např. fakultní správce evidence výsledků, dle zavedených postupů a zvyklostí na každé z fakult a součástí. Pro zpřístupnění výsledku v repozitáři je zapotřebí dodržet licenční podmínky vydavatele (v případě již vydaného výsledku) a zároveň zajistit souhlas všech spoluautorů se zveřejněním ( Vzor formuláře pro udělení souhlasu ).  

Pokud byl výsledek s více autory již publikován v režimu open access a podléhá veřejné licenci, která umožňuje šíření díla (např. kterékoliv Creative Commons licenci), není nutné souhlasy spoluautorů s autoarchivací plného textu výsledku zajišťovat. Souhlasy není nutné zajišťovat ani tehdy, pokud jsou spoluautoři výsledku v zaměstnaneckém či obdobném (dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) poměru s UK a výsledek vznikl jako zaměstnanecké dílo, ke kterému vykonává majetková autorská práva UK.

 

Souhrnné informace s krátkým návodem na uložení a zpřístupnění výsledků naleznete na webových stránkách repozitáře

 

Centrum pro podporu Open Science na UK pro Vás připravilo metodické materiály, které Vám pomohou do repozitáře uložit a zpřístupnit v něm plné texty Vašich výsledků. 

V rámci metodické podpory, Centrum pro podporu open science uspořádalo školení pro autory. Z tohoto školení je záznam, dostupný zde a během školení použita tato prezentace.

 

Stručné požadavky/podmínky pro autoarchivaci výsledků VaV v Repozitáři publikační činnosti UK 

  • Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné .
  • Do repozitáře lze nahrát plné texty výsledků pouze ve formátu PDF/A .
  • Výsledek musí být publikován v režimu open access, případně musí možnost autoarchivace plynout z licenčních podmínek individuálně uzavřené licenční smlouvy nebo obecných licenčních podmínek umístěných na webu vydavatele (existuje-li obojí, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před obecnými podmínkami na webu).
  • Neumožňuje-li licenční smlouva autoarchivaci, je možné s vydavatelem sjednat dodatek ke smlouvě, který autoarchivaci umožní (jedná se ale pouze o individuální řešení). 
  • Pokud časopis vychází pouze v tištěné formě a jeho vydání nejsou zpřístupněna online, nejedná se o open access => nelze autoarchivovat v repozitáři. 
  • Pokud časopis/vydavatel zpřístupňuje svoje čísla volně online, ale uzavřená licenční smlouva ani obecné licenční podmínky na webu neumožňují autoarchivaci v repozitáři, výsledek nelze nahrát do repozitáře. Jedná se o tzv. gratis open access a výsledky jsou zveřejněny pouze pro čtení. 
  • Lze vyřešit dodatkem k licenční smlouvě, který povolí autoarchivaci (jedná se ale pouze o individuální řešení). 
  • Open access časopisy opatřují vydané publikace zpravidla veřejnou licencí Creative commons která umožňuje autoarchivaci v repozitáři. 
  • Licenční podmínky se mohou lišit časopis od časopisu, je tedy potřeba je pečlivě prostudovat.