Evidence publikační činnosti a OBD

Evidence publikační činnosti a OBD

Zaměstnanci a studenti FSV UK mají povinnost v průběhu roku zadávat své výsledky tvůrčí činnosti do celouniverzitního databázového systému OBD. Konec evidence bývá zpravidla určen na jaro následujícího roku, termín bývá vyhlášen na začátku roku. Záznamy o výsledcích vložené po tomto termínu jsou zahrnuty v dávce následujícího roku sběru dat.

SBĚR VÝSLEDKŮ TVŮRČÍ ČINNOSTI se řídí Opatřením rektora UK č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

 

Osobní bibliografická databáze (OBD)

 • přímý vstup do OBD
 • systém eviduje výsledky publikační a tvůrčí činnost a aplikovaného výzkumu zaměstnanců a studentů UK,
 • přístup do OBD mají zaměstnanci, DPČ od 0,5 úvazku, Studenti Mgr. a Ph.D., přístupný pouze pro přihlášené uživatele, pro vstup do systému je třeba znát svůj login a heslo evidované v CAS. Heslo můžete získat na stránce CAS
 • autoři do systému zadávají informace o svých publikacích, katederní či fakultní správci je kontrolují, fakultní správce schvaluje,
 • každý výsledek je v systému reprezentován pouze jedním záznamem,
 • záznamy ve stavu „Přijatý“ a "Schváleno fakultou" se rovněž zveřejňují ve veřejném rozhraní systému IS Věda, a to bez přiložených souborů,

NÁVODY PRO PRÁCI S OBD

Nejdůležitější povinnosti autora výsledku

 • Za pořízení záznamu je primárně zodpovědný autor výsledku. Je na rozhodnutí institutů, resp. součástí fakulty, zda ustanoví zpracovatele evidence výsledků a případně jaký rozsah úkolů souvisejících se sběrem výsledků, pořízením a správou záznamů mu uloží. V případě autorských kolektivů, jejichž členy jsou výlučně zaměstnanci nebo studenti FSV UK, je za pořízení záznamu odpovědný první z autorů v pořadí, jak jsou uvedeni ve výsledku.
 • Záznam musí být pořízen do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku, nejpozději však do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok (termín bývá zpravidla určen na jaro následujícího roku).
 • Každý výsledek smí být evidován pouze k takovému pracovněprávnímu či studijnímu vztahu autora, který souvisí s jeho vzdělávací a/nebo tvůrčí činností na univerzitě a v jehož rámci vznikl.
 • Ve výsledcích v českém či slovenském jazyce se uvádí afiliace v české podobě, ve výsledcích v ostatních jazycích afiliace v anglickém jazyce: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Česká zkratka: FSV UK, Anglická zkratka: Charles Univ, Fac Soc Sci
 • U výsledků, které se odesílají do RIV, autor uvádí:
  • vazbu na zdroj financování 
   • např. GAČR, TAČR, GAUK, Specifický výzkum….
   • pokud výsledek není vázán na konkrétní program, uvádí se nyní institucionální program Cooperatio
  • a zařazení do vnitřní klasifikace oborů.
 • V případě spoluautorství a kolektivních prací je povinnou součástí záznamu v OBD míra spoluautorství výsledku (mentální podíl). Mentální podíl se definuje jako podíl spoluautora či člena autorského kolektivu na daném výsledku vyjádřený percentuálně pro každého autora, který je pracovníkem či studentem UK. Platí, že součet mentálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo UK v rámci jednoho záznamu je 100 %.
 • Autoři s afiliací k FSV do OBD povinně vkládají plné texty výsledků (viz čl. 12). Toto pravidlo se vztahuje na všechny publikační výsledky s vročením 2019 a později.

RIV a druhy nejčastějších výsledků odesílaných do RIV

Co je RIV

 • Slouží k evidenci výsledků výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků.
 • Sbírá informace o publikacích, které souvisí s výzkumnými záměry nebo projekty.
 • Předávání výsledků do RIV je navázáno na hodnocení podle Metodiky 17+, které je jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj.

Nejčastější publikační výsledky

+ výsledky (i jiných typů, než zmíněných výše), které jsou navázány na projekt, který odeslání do RIVu vyžaduje (např. TAČR).

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A ODKAZY

Predátorské publikování

Predátoři ve vědeckém publikování jsou komerčními subjekty vydávající se za poskytovatele služeb pro odbornou komunitu, jejichž jediným cílem je generování zisku přes autorské poplatky, aniž by dodržovali standardy vědeckého publikování a přispívali tak k šíření kvalitních vědeckých informací.

Za sporné z hlediska kvality je často považováno vydavatelství MDPI.

Jak poznat predátorské časopisy, vydavatele a konference a informace k MDPI nakladatelství.

ČASTÉ OTÁZKY K OBD

Mgr. Michala Sošková 

fakultní koordinátorka evidence výsledků na FSV UK

e-mail: michala.soskova@fsv.cuni.cz

telefon:

 

771 128 401

pondělí, středa, čtvrtek 12:00-14:00

Aktuality