Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS UK)

Evropské dokumentační a informační středisko (EDIS)

EDIS spadá pod Evropská dokumentační střediska (EDS), která patří do informační sítě EUROPE DIRECT. Jejich počátky spadají již do počátku šedesátých let, kdy tato střediska jako vůbec první informační místa Evropské komise byla zakládána na akademické půdě. V současné době jich existuje 400 v rámci Evropské Unie, v České republice je jich osm. Více informací naleznete zde.

EDIS se nachází v Knihovně Jinonice a slouží jako konzultační, metodické a výukové centrum, zejména pokud jde o zdroje informací o Evropské unii. Činnost EDIS se soustřeďuje na:

 • monitorování, získávání a zpracovávání evropských dokumentů, předpisů a právních norem, včetně přípravných dokumentů publikovaných institucemi EU,
 • monitorování a v rámci Univerzity Karlovy rozšiřování studijních, vědecko-výzkumných a dalších informací z EU týkající se vysokých škol,
 • poskytování poradenské, koordinační a podpůrné aktivity pro činnosti fakult a dalších součástí UK v oblasti tzv. evropské dimenze.

Uzavřením smlouvy mezi Evropskou komisí a Univerzitou Karlovou získává EDIS zdarma výběrově po jednom výtisku periodických i neperiodických publikací a dokumentů Evropské unie.

Zastoupení Evropské komise v ČR koordinuje a zdokonaluje dostupnost informací o EU a metodicky řídí činnost Evropských dokumentačních středisek v ČR, tedy i EDIS na UK.

Kontakt: Bc. Ráchel Poštolka, rachel.postolka@fsv.cuni.cz

Služby EDIS

Knihovnicko-bibliografické služby

Prezenčně zpřístupňuje informační prameny spojené s rozsáhlou poradenskou činností. Zodpovídá dotazy týkající se faktografických údajů z oblasti evropské integrace a z domácích i zahraničních informačních zdrojů s tímto zaměřením. 

Pro účely předmětového vyhledávání jsou záznamy indexovány českými deskriptory tezauru EUROVOC, vyvinutého Evropským parlamentem a Úřadem pro oficiální publikace Evropských společenství v Lucemburku. Systematické uspořádání se opírá o třídění doporučované Evropskou informační asociací.

Materiály EDIS vyhledávejte v UK-AŽ.

Rešeršní služby

Ze všech zdrojů EDIS poskytuje jednorázové i průběžné rešerše. Zájemci o legislativu Evropských společenství si mohou objednat retrospektivní rešerše. EDIS rovněž zabezpečuje průběžné sledování této legislativy, jak ve stadiu návrhů, tak i schválených právních předpisů prostřednictvím portálu EUR-LEX podle nejrůznějších uživatelských profilů. Rešeršní služba je zpoplatněna dle Ceníku.

Studovna

Otevírací hodiny se řídí otevírací dobou Knihovny Jinonice, kterou najdete na hlavní stránce.

Informační fondy EDIS UK

Knižní fond

Knižní fond pokrývá svým obsahem následující tematické okruhy:

 1. BIBLIOGRAPHIC  WORKS – GUIDES – REFERENCE  WORKS
 2. EUROPEAN  COMMUNITY – INSTITUTIONAL  DEVELOPMENTS
 3. PEOPLE  and POLITICS
 4. THE  BUDGET – FINANCING  THE  UNION
 5. ECONOMIC  and  MONETARY  POLICY
 6. SINGLE  MARKET – COMPETITION
 7. BUSINESS – INDUSTRY – TRADE
 8. EMPLOYMENT – LABOUR  MARKET
 9. SOCIAL  POLICY –  SOCIAL  ISSUES
 10. STRUCTURAL  POLICIES – REGIONAL  POLICY – THE  REGION  OF  EUROPE
 11. ENVIRONMENT
 12. CONSUMER  AFFAIRS
 13. AGRICULTURE – FISCHERIES – FORESTRY
 14. TRANSPORT – COMMUNICATIONS – TOURISM
 15. ENERGY
 16. R+ D – SCIENCE  and  TECHNOLOGY
 17. EDUCATION – TRAINING – CULTURE
 18. EXTERNAL  RELATIONS
 19. LAW

Fond periodik

Fond periodik obsahuje téměř 300 titulů časopisů a seriálových publikací, které jsou výběrově excerpovány a významné články zpracovávány.

Fond dokumentů

Fond dokumentů zahrnuje dokumenty Evropské komise, dokumenty Ekonomického a sociálního výboru a dokumenty Výboru regionů.

Mikrofiše

Speciální sbírka mikrofiší obsahuje soubor právních předpisů publikovaných v časopise Official Journal of the European Communities – řadě L, informace institucí EU publikované v řadě C tohoto periodika od roku 1952 do konce roku 1999, zprávy Evropského parlamentu od roku 1990 do roku 1997, dokumenty Evropské komise za léta 1983 – 1990 a názory a zprávy Ekonomického a sociálního výboru za léta 1984 – 1990.

Fondy na CD

Kromě interních bází dat tvoří informační fondy EDIS též externí báze dat na CD-ROM:

 • Official Journal of the European Communities řada L a C (od roku 1998)
 • EUROSTAT Electronic Library (od roku 2001)
 • Debates of the European Parliament (od roku 1999)