Podpora studia a vědy

Podpora studia a vědy

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje široké spektrum služeb na podporu studia a vědy. Pořádá školení citování v odborných pracích. Zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů celé FSV UK (informace o publikovaných článcích, vydaných knihách a dalších typech výsledků). Kromě toho zajišťuje koordinaci evidence personálních identifikátorů, Open Access a Open Science.

Jak a proč citovat

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Tomuto odkazování na zdroje se říká citování. Správným citováním se vyhnete podezření z plagiátorství.

Více o citování

Evidence publikační činnosti a OBD

Knihovna zajišťuje pro celou FSV UK koordinaci a podporu sběru záznamů publikačních i nepublikačních výsledků do celouniverzitního databázového systému OBD a následně do národního Rejstříku informací (RIV). S dotazem k vykazování záznamů nebo k jiné agendě spojené s OBD a RIV se na nás prosím obraťte.

Návody, manuály a další informace k evidenci publikační činnosti na FSV UK

Časté otázky k OBD

O predátorských časopisech a nakladatelství MDPI

Personální identifikátory

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Odpadají tak problémy způsobené diakritikou, používáním zkratek křestních jmen, duplicitou jmen, změnami příjmení u žen po provdání apod.  Při publikování je velmi vhodné uvádět redakci kromě jména i své personální identifikátory, některé vydavatelství je už považují za povinný údaj.

UK využívá tyto personální identifikátory:

  • ORCID
  • Publons ResearcherID
  • SCOPUS AUTHOR ID

Evidence personálních identifikátorů

Open access

Open access (OA,otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. 

Co je OA, licence, slevy pro autory a rozcestník časopisů vydávajících pod OA licencí.

Open science

Open science (otevřená věda) je definována jako inkluzivní konstrukt kombinující různá hnutí a postupy, jejichž cílem je zpřístupnit vícejazyčné vědecké poznatky (otevřeně, přístupně, znovu použitelně) za účelem zvýšení vědecké spolupráce a sdílení informací ve prospěch vědy a společnosti. Podporuje možnosti otevření procesů k vytváření, hodnocení a komunikace vědeckých poznatků společenským aktérům mimo tradiční vědeckou komunitu.

Výzkumná data, Fair data, management dat, archivace a další informace.

Časté otázky k Open Science

Data Steward

Data Steward vám pomůže se správou výzkumných dat. Jeho úkolem je pomoci výzkumným týmům se vzrůstajícími nároky na práci s daty a zároveň podporovat principy otevřenosti, nalezitelnosti, přístupnosti, interoperability a znovuvyužitelnosti (tzv. FAIR principy). Zároveň funguje jako prostředník v komunikaci mezi výzkumníky a Centrem pro podporu open science Ústřední knihovny UK. Data Steward vám může také poskytnout pomoc s tvorbou DMP (Data Management Plan), který vašemu týmu bude sloužit jako základní nástroj pro orientaci ve správě výzkumných dat.

Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Jeho vznik je zakotven v opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu ale může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů tedy mohou do repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí či potřebují publikovat v režimu open access. Zpřístupnit zde můžete ještě nevydané verze plných textů Vašich výsledků, ale i vydavatelem již publikované výsledky v režimu open access(tzv. zlatá cesta).  Mnoho vydavatelů umožňuje publikaci autoarchivovat v institucionálních repozitářích i pokud publikace není zveřejněna v režimu open access (tzv. zelená cesta open access). Podrobnější info o těchto způsobech publikování naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science.  

Jak zpřístupnit výsledky v repozitáři a podmínky k archivaci.

Evoluce článků tabulka

Kontakt

Se svými dotazy se můžete obracet na tyto osoby:

Mgr. Michala Sošková

Fakultní koordinátorka evidence výsledků na FSV UK

e-mail: michala.soskova@fsv.cuni.cz

telefon:

 

771 128 401

pondělí, středa, čtvrtek 12:00-14:00

Kontakty na katederní správce

Mgr. Martin Simota

Fakultní koordinátor Open Access a Open Science na FSV UK

e-mail: martin.simota@fsv.cuni.cz
telefon: 222 112 295

Jonáš Klos

Data steward pro FSV UK

e-mail: jonas.klos@fsv.cuni.cz

telefon: 222 112 295