Open Science

Open science (otevřená věda) je definována jako inkluzivní konstrukt kombinující různá hnutí a postupy, jejichž cílem je zpřístupnit vícejazyčné vědecké poznatky (otevřeně, přístupně, znovu použitelně) za účelem zvýšení vědecké spolupráce a sdílení informací ve prospěch vědy a společnosti. Podporuje možnosti otevření procesů k vytváření, hodnocení a komunikace vědeckých poznatků společenským aktérům mimo tradiční vědeckou komunitu.

Politika open science: na Univerzitě Karlově Univerzita Karlova v současné době nemá mandatorní institucionální politiku open science, avšak Etický kodex Univerzity Karlovy říká, že akademický a vědecký pracovník a student  [p]ři své vědecké a tvůrčí práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá na to, aby nedošlo k jejich zkreslování. Pečuje o data či zkoumané materiály, o jejich přesný popis a standardní způsoby jejich ochrany a archivace. Dbá o to, aby postupy i výsledky vědecké a tvůrčí práce byly přezkoumatelné. Dodržuje specifická pravidla profesionální etiky daného oboru. (Část III, bod 4.)  a  [n]epublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých, nedopouští se plagiátorství. (Část III, bod 7.)

 

c

  • Více o vývoji podpory open science na Univerzitě Karlově a národní a mezinárodní politice open science zde.
  • Novela autorského zákona (č. 241/2022): Dne 5. 1. 2023 nabyl účinnosti nový zákon č. 429/2022 Sb., který rozsáhle novelizuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Novelou byla do českého právního řádu transponována směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice”). V médiích nejdiskutovanější novinkou je bezesporu zakotvení nového práva vydavatele tiskové publikace na přiměřenou odměnu za udělení oprávnění k jejímu užití ze strany poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, jako je např. Google, Twitter nebo Facebook.  Novela však přináší i zcela nové zákonné licence, tedy výjimky z autorského práva, které se mohou významně dotknout akademického života. Je to jednak výjimka pro užití díla při digitální výuce, jednak dvě výjimky pro automatizovanou analýzu textů nebo dat.   Více informací zde.

 

Open science není pouze publikační režim open access a správa výzkumných dat.   

  • Mezi nejznámější odvětví open science spadá: open access, správa výzkumných dat, citizen science, open educational resources a další. Portál FOSTER nabízí následující taxonomii open science
  • Stejně jako v předchozím rámcovém programu, i Horizon Europe ukládá všem příjemcům povinnost zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím, a to jak k publikacím, tak výzkumným datům a dalším výstupům, a také povinnost vytvořit plán managementu dat. Nově se také open science dostává do hodnocení projektů.
  • Více informací k open science v Horizon Europe naleznete na samostatné stránce Centra pro podporu open science.

 

Podmínky poskytovatelů financí

Výzkumná data

Fair Data

Management výzkumných dat (DMP)

Sběr a zpracování dat
Bezpečnost práce s daty

Uchovávání dat

Sdílení výzkumných dat

Licence

Predátorské publikování

Predátoři ve vědecké komunikaci jsou komerčními subjekty vydávající se za poskytovatele služeb pro vědeckou komunitu, jejichž jediným cílem je generování zisku skrze autorské poplatky, aniž by dodržovali zavedené standardy vědecké komunikace a etiky a přispívali tak k šíření kvalitních vědeckých informací. Nejčastěji se setkáme s tzv. predátorskými časopisy a vydavateli, kteří parazitují na modelu placených open access časopisů a vybírají publikační poplatky (APC), ačkoliv zde neprobíhá kontrola kvality článků před publikováním (peer review), a predátorskými konferencemi, které za registrační poplatky neposkytují služby běžné u legitimních vědeckých konferencí (selekce přednášejících a recenzní řízení).

Společným jmenovatelem predátorů ve vědě je uvádění lživých informací o svých službách, indexaci ve významných databázích a indexech, nejasné platební podmínky a agresivní způsob oslovování vědců prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spamů).

 

Jiné formy predátorství: 

 

E-learningové kurzy