Ceník poplatků a služeb

Ceník služeb

Registrační poplatek

Interní i externí uživatelé  bez poplatku

Pokuty za nedodržení stanovené výpůjční lhůty 

Částka se vztahuje na jednotku a den zpoždění

 

absenční výpůjčka prezenční výpůjčka

absenční výpůjčkyelektronických zařízení
(např. elektronické čtečky knih)

student fakulty, doktorand fakulty, zaměstnanec fakulty

3 Kč

50 Kč

100 Kč

stážista, uživatel z UK, veřejnost odborná

3 Kč

nelze půjčit

nelze půjčit

externista nelze půjčit nelze půjčit nelze půjčit

 

Příprava výpůjčky z fondu CVI pro externího uživatele

Částka se vztahuje na každý objednaný exemplář.

Výpůjčka z depozitáře v Lešeticích 100 Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba

Mezinárodní výpůjční služba
(250 Kč knihy vydané v Evropě; 450 Kč knihy vydané v zámoří vč. Velké Británie; ceny jsou stanoveny NK ČR, která mezinárodní výpůjčky vyřizuje)
250-450 Kč
 Zaslání vyžádaných výpůjček v rámci MVS

cena poštovného

 

Rešerše

Rešerše z knihovního fondu pro interní uživatele 180 Kč / hod.
Rešerše z knihovního fondu pro externí uživatele 200 Kč / hod.

 

Sankce a ztráty

Knihovnické zpracování náhrady za ztracený dokument 150 Kč
Poškození knihy (dle rozsahu poškození a rozhodnutí knihovníka) min. 50 Kč
Ztráta klíče od šatního boxu 100 Kč
Nevrácení klíče od šatního boxu po skončení pobytu v knihovně 50 Kč / den
Ztráta či poškození zapůjčeného elektronického zařízení až do výše pořizovací ceny
Ztráta nebo poškození čárového kódu v publikaci 50 Kč
Předžalobní upomínka 250 Kč
Předžalobní příprava 200 Kč/za každou knihovní jednotku

 

Rezervace

Odeslání upozornění na e-mail bez poplatku

Samoobslužný tisk

1 černobílá A4 1,50 Kč
1 černobílá A3 3 Kč
1 barevná A4 5 Kč
1 barevná A3 10 Kč

 

Tisk a skenování na objednávku

Tištěná kopie na objednávku                           

  

1 černobílá A4 2 
1 černobílá A3 4 Kč
1 barevná A4 6 Kč
1 barevná A3 12 Kč

 

Digitální kopie zhotovená skenerem – bez nosiče dat

(vztahuje se pouze na autorsky nechráněné dokumenty)      

1 strana 5 Kč

 

Tištěná kopie zhotovená skeneren

1 černobílá A4 7 Kč
1 barevná A4 9 Kč
1 černobílá A3 11 Kč
1 barevná A3 17 Kč

  

Placené služby nezahrnuté v Ceníku jsou stanoveny jako smluvní ceny dle typu a rozsahu zakázky či požadované služby. Může se jednat např. o speciální bibliografické a faktografické výstupy, speciální grafické a reprografické práce, konzultační, poradenské služby, pořádání odborných školení apod.

Ceník je přílohou Provozního řádu Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Účinnosti nabývá 1.  ledna 2019.