Příklady citací

povinné údaje jsou tučně

Citace knihy

tištěná online
Autor (pokud má dílo více autorů a všichni mají stejnou roli, měli by být v citaci uvedeni všichni, není-li to možné, uvede se prvních pět autorů a přidá se zkratka „et al.“) Autor
Název: podnázev Název: podnázev
  Online.
Vydání Vydání
Vedlejší tvůrce. (role, např. ilustrátor, či překladatel) Vedlejší tvůrce (role).
Název a číslo edice. Název a číslo edice.
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Rok vydání. Rok vydání.
  Datum úprav, revize.
Počet stran. Počet stran.
ISBN. ISBN.
  Dostupné z: adresa url
  [citováno rrrr-mm-dd]
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

 

Tištěná kniha

ROZEHNAL, Aleš. Média, etika a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. ISBN 978-80-7380-884-6.

BALÍK, Stanislav; HLOUŠEK, Vít; KOPEČEK, Lubomír; HOLZER, Jan; PŠEJA, Pavel et al. Czech Politics: from West to East and back again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. ISBN 978-3-8474-0585-6.

Elektronická kniha

ČAPEK, Karel. Válka s mloky. Online, pdf. V MPK 2. oprav. vyd. Bratří Čapkové. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/90/58/valka_s_mloky.pdf. [citováno 2023-09-21]. Rovněž dostupné v html, prc a epub.

Příspěvek v tištěné knize – např. kapitola, příspěvek ve sborníku

Autor kapitoly. Název kapitoly: podnázev. In: Autor knihy. Název knihy: podnázev. Vydání. Další tvůrce knihy (role). Název a číslo edice. Místo vydání: Název nakladatele, Rok vydání. Číslování (např. číslo svazku). Rozsah stran kapitoly. ISBN. 

Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

Citování periodik – noviny, časopisy

tištěná online
Název. Název.
Vedlejší název. Vedlejší název.
  Online.
Vydání a verze. Vydání a verze.
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Datum vydání. Datum vydání.
Číslování (obvykle ročník a číslo). Číslování (obvykle ročník a číslo).
Počet stran Počet stran
ISSN. ISSN.
  Dostupné z: adresa url
  [citováno rrrr-mm-dd]
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

Tištěné periodikum

Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN 0862-7487. 

Elektronické periodikum

Visual Communication. Online. London: SAGE Publications, 2002- . ISSN 1741-3214. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/home/VCJ [citováno 2023-09-21].

Citace článku v periodiku

tištěná online
Autor článku Autor článku
Název článku Název článku
  Online.
Název periodika: Název periodika:
Vedlejší název periodika. Vedlejší název periodika.
Datum vydání Vydání
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Rok vydání. Rok vydání.
Číslování (obvykle ročník a číslo). Číslování (obvykle ročník a číslo).
Rozsah stran článku Rozsah stran článku
ISSN. ISSN.
  Dostupné z: adresa url
  [citováno rrrr-mm-dd]
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.
 

Článek v tištěném periodiku

GOCHENOUR, Philllip H. Distributed communities and nodal subjects. New Media & Society. London Sage Publications, 2006. vol. 8, no. 1, s. 33-51. ISSN 1461-4448. 

SVOBODA, Jiří. Co bylo, co bude? Rudé právo. Praha: Svoboda, 15. 5. 1969, roč. 49, č. 112, s. 3. 

Článek v elektronickém periodiku

SOUKALOVÁ, Kateřina. Představení služby ZÍSKEJ. Online. Ikaros. 2020, roč. 24, č. 1. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/19521. [citováno 2023-09-21]. 

ŠVANTNER, Martin a ZÁHORA, Jakub. Vidět (lépe) mezinárodno: sémiotika obrazu a mezinárodní politika. Online. Czech Journal of International Relations. 2022, roč. 57, č. 4, s. 41-69.  Dostupné z: https://doi. org/10.32422/mv-cjir.203 [citováno 2023-09-21].

Specifické zdroje

Webová stránka

PŘÍJMENÍ, Jméno autora  (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title"). Online. Vydání, verze. Název sídla. Místo: vydavatel, datum publikování, datum aktualizace/revize. Dostupné z: URL adresa. [citováno rrrr-mm-dd].

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE [VVI]. Plány genderové rovnosti: 2023. Online. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, © 2015. Dostupné z:  https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1005967. [citováno 2023-09-21].

Příspěvek na blogu

QUADERI, Nandita. Mapping the path to future changes in the Journal CItation Reports. Online, blogový příspěvek. March 7, 2023. Dostupné z: Clarivate.com, https://clarivate.com/blog/mapping-the-path-to-future-changes-in-the-journal-citation-reports/. [citováno 2023-09-21]

Příspěvek na Twitteru/Facebooku/Youtube

UNIVERZITA KARLOVA: Fakulta sociálních věd [@fsvuk]. Naše vědkyně získaly prestižní grant Horizon Europe. Online, příspěvek. 2023-05-05T16:16. Dostupné z: Facebook, https://www.facebook.com/fsvuk/posts/pfbid02mqibTGxbJb89m27uLtUi6coBerdDNkQN489CWTz88xQKAE7d2kraijpuh3RyJu4Ul. [citováno 2023-09-21].

ESPOO [@espoo]. [Kdo by to byl rekl…]. Online, příspěvek. 2011-05-15. Dostupné z: Twitter, http://twitter.com/#!/espoo/status/69865967194357760 [citováno 2023-09-21].

(Obsahuje-li tweet hashtag, uvádí se jako název.)

KUMBHAR, Nilesh [@MyResearchSupport]. Free and Fast Publication SCOPUS and Web of Science Indexed Journals II Acceptance Rate up to 97%. Online, video. 2023-06-10. Dostupné z: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aA9b79s6aGA. [citováno 2023-09-21].

E-mail

Rozlišujte, jestli jde o osobní komunikaci nebo veřejnou komunikaci, dostupnou např. prostřednictvím e-mailové korespondence. Osobní komunikaci nelze ověřit třetí osobou, využívejte ji proto opravdu pouze v nezbytných případech. 

Osobní komunikace

INFO@VYZKUM.cz. 2016-11-30. Novinky ze serveru Vyzkum.cz. E-mail [osobní komunikace].

Veřejná komunikace

MODEL, Josh. NCBI Blast Report – Expect(2). Online. In: BIO-SOFTWARE/bionet.software. Wed Mar 22 19:03:14 EST 2006. Dostupné z: http://www.bio.net/bionet/mm/bio-soft/2006-March/024540.html [citováno 2023-09-21].

Zákony

Citování zákonů norma neupravuje, ale doporučuje se citovat je podle toho, s jakou verzí pracujeme, buď jako tištěné periodikum, online periodikum nebo jako příspěvek na webu v různých databázích. 

Příklad:

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388–5419. ISSN 1211-1244. Dostupné z: https: //aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3146. [citováno 2023-09-21].

 

Bakalářské a diplomové práce

Citování kvalifikačních prací norma neupravuje, lze je citovat podobně jako monografie.

Tvůrce. Název. Typ práce. Místo: vysoká škola, fakulta, datum.

Příklad:

HUBENÝ, Petr. Analýza vlastností protiskluzových zařízení. Diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita. Fakulta elektrotechnická, 2010.

HELMICH, Daniel. Analýza politické komunikace na sociálních sítích během volby prezidenta České republiky v roce 2023. Online, diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/182842. [citováno 2023-09-21].