Příklady citací

povinné údaje jsou tučně

Citace knihy

tištěná online
Autor (pokud má dílo více autorů a všichni mají stejnou roli, měli by být v citaci uvedeni všichni, není-li to možné, uvede se jméno prvního autora a přidá se zkratka „et al.“ nebo „aj.“) Autor
Název: podnázev Název: podnázev
  [online]
Vydání Vydání
Další tvůrce. (např. ilustrátor, či překladatel, pokud je významný) Další tvůrce.
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Rok vydání. Rok vydání.
Název a číslo edice. Název a číslo edice.
Počet stran Počet stran
ISBN. ISBN.
  [cit. dd.mm.rrr]
  adresa url
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

 

Tištěná kniha

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. S českou předmluvou Jana Jiráka. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.

FRANKLIN, Bob et al. Key Concepts in Journalism Studies. 1st ed. London: SAGE, 2005. ISBN 0-7619-4482-6

Elektronická kniha

ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9. 276 s. [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf. Rovněž dostupný v html, rtf, txt, pdb, prc a epub.

Příspěvek v tištěné knize – např. kapitola, příspěvek ve sborníku

Autor kapitoly. Název kapitoly: podnázev. In. Autor knihy. Název knihy: podnázev. Vydání. Další tvůrce knihy. (např. ilustrátor, či překladatel, pokud je významný) Místo vydání: Název nakladatele, Rok vydání. Číslování (např. číslo svazku) . Rozsah stran kapitoly. Název a číslo edice. ISBN. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.

Citování periodik – noviny, časopisy, sborníky

tištěná online
Název Název
Vedlejší název Vedlejší název
  [online]
Vydání Vydání
   
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Rok vydání. Rok vydání.
Číslování (obvykle ročník a číslo). Číslování (obvykle ročník a číslo).
Počet stran Počet stran
ISSN. ISSN.
  [cit. dd.mm.rrr]
  adresa url
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.
 

Tištěné periodikum

Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 1990, roč. 1, č. 1. ISSN 0862-7487. 

Elektronické periodikum

CONSERline: newsletter of the CONSER Program [online]. Washington (D.C.): Library of Congress, Serial Record Division, 1994- [cit. 2003-02-05]. Dostupný z: lcweb.loc.gov/acq/conser/consrlin.html . ISSN 1072-611X. 

Citace článku periodik

tištěná online
Autor článku Autor článku
Název článku Název článku
In: In:
Název periodika: Název periodika:
Vedlejší název periodika Vedlejší název periodika
  [online]
Vydání Vydání
Místo vydání: Místo vydání:
Název nakladatele, Název nakladatele,
Rok vydání. Rok vydání.
Číslování (obvykle ročník a číslo). Číslování (obvykle ročník a číslo).
Rozsah stran článku Rozsah stran článku
ISSN. ISSN.
  [cit. dd.mm.rrr]
  adresa url
Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě. Další informace mohou být přidány na jakémkoliv nejvhodnějším místě.
 

Článek v tištěném periodiku

GOCHENOUR, Philllip H. Distributed communities and nodal subjects. New Media & Society. London Sage Publications, 2006. vol. 8, no. 1, s. 33-51. ISSN 1461-4448. 

SVOBODA, Jiří. Co bylo, co bude? Rudé právo. Praha: Svoboda, 15. 5. 1969, roč. 49, č. 112, s. 3. 

Článek v elektronickém periodiku

DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros. Praha: Ikaros, 2003. [online]. č. 9 [cit. 2006-02-06]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200309002. ISSN 1212-5075. 

Specifické zdroje

Webová stránka

PŘÍJMENÍ, Jméno autora  (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]Datum publikovánídatum aktualizace/revize [citováno/viděno dne].Dostupné z: URL adresa

Worlds Without Borders: The online magazine for international literature [online]. PEN American Center, c2005 [cit./vid. 12. června 2012]. Dostupné z: http://wordswithoutborders.org

Citace článku z elektronické konference

LESTER, Dan. Re: Can printing from a website be limited? In: Web4Lib Electronic Discussion: An electronic discussion for library-based World-Wide Web managers [online]. Berkeley : University of California Berkeley Library, Mon 14 Jun 1999 19:30:07 [cit. 2003-02-05]. 
Přístup také z: sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/archive/9906/0233.html.

Příspěvek na Twitteru/Facebooku/Youtube

NEČAS, Petr. [Koaliční smlouva trvá…] In: Facebook [online]. 16. května 2011 21:07 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://www.facebook.com/petr.necas.ods/posts/215712668447053

ESPOO. [Kdo by to byl rekl…] In: Twitter [online]. 15 May 2011 [cit. 2011-05-26]. Dostupné z: http://twitter.com/#!/espoo/status/69865967194357760

(Obsahuje-li tweet hashtag, uvádí se jako název.)

Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://youtu.be/dR8SAFRBmcU. Kanál uživatele RobinZwama.

 

E-mail

Rozlišujte, jestli jde o osobní komunikaci nebo veřejnou komunikaci dostupnou např. prostřednictvím e-mailové korespondence. Osobní komunikaci nelze ověřit třetí osobou, využívejte ji proto opravdu pouze v nezbytných případech. Osobní komunikace není normou 690 určena, doporučuje se např. tento způsob:

Osobní komunikace

VOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu [elektronická pošta]. Message to: e.citace@gmail.com. 21. února 2012 12:53 [cit. 2012-08-03]. Osobní komunikace.

Veřejná komunikace

MODEL, Josh. NCBI Blast Report – Expect(2). In: BIO-SOFTWARE/bionet.software [online]. Wed Mar 22 19:03:14 EST 2006 [cit. 2008-12-22]. Dostupné z: bio-soft@net.bio.net. Dostupné také z: http://www.bio.net/bionet/mm/bio-soft/2006-March/024540.html

Zákony

Citování zákonů norma neupravuje, ale doporučuje se citovat je jako příspěvek v periodiku (výjimkou je pouze umístění data) neboť Sbírká zákonů je specifickou seriálovou publikací.

Příklad:

ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf. ISSN 1211-1244.

 

Bakalářské a diplomové práce

Citování kvalifikačních prací norma neupravuje, lze je citovat podobně jako monografie.

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo vytvoření, rok vytvoření. Rozsah. Druh práce. Název školy. Vedoucí práce nebo školitel.

Příklad:

HUBENÝ, Petr. Analýza vlastností protiskluzových zařízení. Plzeň, 2010. Diplomová práce. Západočeská univerzita. Fakulta elektrotechnická. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Vedoucí práce Jiří DANZER.