Časté otázky OBD

Časté otázky OBD

Afiliace

Každý článek či jiný publikovaný výsledek musí obsahovat příslušnost autora k Univerzitě Karlově (afiliace), zodpovědnost zas splnění této povinnosti leží na autorovi výsledku. 

Dle OR 40/2021

Autoři jsou povinni u všech výsledků, které vznikly na základě pracovněprávního či studijního vztahu k univerzitě, uvádět oficiální institucionální afiliaci v podobě: “Název univerzity, název součásti univerzity”. Ve výsledcích v českém či slovenském jazyce se uvádí afiliace v české podobě, ve výsledcích v ostatních jazycích afiliace v anglickém jazyce.

V případě, že je dle pravidel editora či z jiných důvodů třeba afiliaci zkrátit, užívají se následující české, resp. anglické zkratky:

Český název

Zkratka česká

Zkratka anglická

Univerzita Karlova

UK

Charles Univ

Fakulta sociálních věd

FSV UK

Charles Univ, Fac Soc Sci

Automatické stahování článků

Články evidované v databázích Web of Science jsou do OBD stahovány automaticky po jejich vydání ve standardním čísle (ne tedy online first). Automatický import ze Scopus probíhá nárazově.  Automatický import proběhne pouze v případě, že je v článku uvedena správně afiliace k FSV.

Vždy je třeba záznam v OBD dohledat ze Zásobníku předimportovaných a doplnit o zdroj financování a obor, autor toto může učinit sám nebo bude vyzván fakultní správkyní.

Nicméně i tak může dojít k technickým komplikacím. Doporučujeme tedy minimálně ke konci sběru zkontrolovat, zda máte v OBD uvedeny všechny své články vydané v daném roce.

Autor/autoři

Všichni interní autoři musejí být napojeni na číselník. Interní autor je autor, který má pracovně-právní (HPP, DPČ, DPP, VPP) či studijní vztah k UK. Autor může být interní na více institucích (dle afiliace), při zadávání záznamu do OBD rozhoduje, za které součásti bude svůj výsledek vykazovat.

V případě více autorů jednoho výsledku se uvádějí všichni interní autoři a 3 externí, pokud jsou na prvnich 3 místech. Nicméně je možné uvést všechny autory. Důležité je zachovat pořadí, dle kterého jsou uvedeni ve výsledku.

Pokud interního autora nenaleznete v číselníku, vyzkoušejte ve formuláři číselníku smazat rok z pole Rok publikace. Zobrazí se vám i již neaktivní pracovní a studijní úvazky.

 

Bibliometrické údaje k časopisu

Kde najdete impakt faktor, kvartily a decily a další ukazatele?

Otevřete si v JCR, kde si vyhledejte konkrétní časopis konkrétní časopis. Zde uvidíte všechny požadované informace. Kromě výše zmíněných obsahuje také Immediacy Index – index bezprostřední odezvy, Cited Half-life – citačního poločasu i řady dalších informací.

Př: AMERICAN ECONOMIC REVIEW

V profilu toho časopisu, asi uprostřed stránky, uvidíte sekci: Rank by Journal Impact Factor 
Zde je vidět, že v kategorii Economics, kam časopis spadá, je 3. ze 376 časopisu v dané kategorii, což odpovídá Q1 (prvnímu kvartilu podle IF, resp. D1 decilu).

Článek v časopisu /recenzovaný odborný článek

/ typ J

Jde o původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím uváděná afiliace se vztahuje k FSV UK.

Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem

Článek má min. 2 strany bez reklam, obrázků atd. a je recenzovaný.

Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě.

Druhy:

Jimp  – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

DOI

DOI (Digital Object Identifier) je jednoznačný digitální identifikátor uvedený u elektronických dokumentů (např. článků v časopisech). Pokud k článku DOI existuje, je povinné ho do OBD uvést.  

Early Access / Online First

Ačkoli byl článek (případně kniha) přijatý redakcí k vydání, často trvá velmi dlouhou dobu (rok, dva, nezřidka i více), než je zařazen do standardního čísla časopisu. Výsledek je v tu chvíli buď v recenzním řízení nebo v tisku (přijato k vydání). Než bude oficiálně vydán, bývá často vydán na stránkách vydavatelství v online verzi. Po tuto dobu je článek označován různými označeními, které udávají, že jde jen o předběžné vydání - např. Early Access, Early View nebo Online First.

V OBD jsou tyto články označeny jako "Neuplatněný výsledek" a v seznamu jsou označeny velkým písmenem "N". Neuplatněné výsledky lze uložit pouze do stavu "Rozpracovaný". Článek je možné zpracovat a odeslat do RIV až po jeho finálním publikování ve standardním čísle časopisu. Tedy až bude mít přiřazen ročník, číslo časopisu a číslování stránek.

Editorství

Editorství knihy nebo speciálního čísla časopisu se obecně do RIVu neodesílá, není považováno za tvůrčí práci. Vykázat lze např. články vydané v rámci speciálního čísla nebo kapitoly vydané v rámci editované knihy. 

Kapitola v knize

/ typ C

„Kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulního listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.

 

Pokud je odborná kniha zařazena v RIV samostatně, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.

Kapitol v rámci jedné knihy může být evidováno více.

Kniha

/ typ B

Aby bylo možné odeslat publikaci do RIV jako výsledek typu B - tedy kniha (ať už monografie nebo kolektivní monografie), je třeba, aby splňovala tato kriteria:

 • přiřazené ISBN
 • prezentuje původní výsledky výzkumu
 • je recenzovaná
 • má alespoň 50 tištěných stran
 • pojednává o přesně vymezeném problému určitého vědního oboru
 • obsahuje popis metodologie (tj. popis použité vědecké metody a její aplikace)
 • obsahuje anglické resumé (případně souhrn v jiném jazyce)
 • celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (jednotlivé kapitoly mohou mít samostatné autory) … čili kniha nesmí být jen souhrnem tematicky příbuzných příspěvků (= sborník)

Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR a současně je v ní evidována jako monografie nebo kolektivní monografie.

Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí představuje verifikaci odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu.

Je-li v RIV evidována kniha jako celek (B), nesmí se do RIV posílat jednotlivé kapitoly (C) - týká se jednoho předkladatele (= UK)

OBD

OBD je modul, který je součástí aplikace IS Věda. V modulu OBD se evidují všechny druhy výsledků určené národní metodikou hodnocení výzkumných organizací i jiné výsledky. Především tedy vědecké publikace, aplikované výsledky, ale i jiné výsledky vzniklé při vědecké činnosti zaměstnanci a studenty Univerzity Karlovy. 

Výsledky, které splňují kritéria pro odeslání, jsou jednou ročně (zpravidla na jaře) předávané do vládního Rejstříku informací o výsledcích (RIV)

Proč se moje publikace nezobrazuje na webu FSV?

Vložili jste do OBD svůj článek, knihu nebo jinou publikaci a stále ji nemáte ve svých publikacích na webu FSV UK? 

Na webu FSV UK má každý zaměstnanec u svých kontaktních údajů také automaticky generovaný seznam svých publikací. Ty se importují z OBD vždy večer. Importují se však pouze záznamy, které jsou již zkontrolované fakultním správcem a jsou ve stavu "Přijatý". To znamená, že obsahují všechny povinné údaje a je u nich rozhodnuto, zda budou odeslány do RIV. 

Pokud myslíte, že by vaše publikace měla být na webu a není tam, prosím obraťte se na fakultního správce publikační činnosti.

Příspěvek v konferenčním sborníku

/ typ D

„Stať ve sborníku“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněna ve sborníku.

Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.  

Min. 2 strany bez reklam, obrázků atd.

RIV

Rejstřík informací o výsledcích vědy a výzkumu (zkr. RIV)

Jedná se o databázi shromažďující podklady pro hodnocení výsledků účelově i institucionálně podporovaného výzkumu a vývoje z celé ČR. Předání dat (záznamů výsledků) do RIV je tak jednou ze základních podmínek pro poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj (podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků …). Hodnocením VaV je pověřena Rada pro výzkum, vývoj a inovace (odborný a poradní orgán vlády České republiky)

Do RIV se z OBD jednou ročně posílají záznamy výsledků, které splňují kritéria pro odeslání - viz Metodika hodnocení 2017+. Tyto výsledky budou zahrnuty do hodnocení a zohledněny při následném poskytování prostředků pro UK.

Který výsledek odeslat do RIV?

V OBD autoři volí, zda výsledek má nebo nemá odejít do RIVu, zatržítkem "Výsledek může jít do RIV". 

U typů výsledků, které obvykle do RIV odcházejí, je toto zatržítko automaticky zatrženo. Konečná volba je ale VŽDY na autorovi, tuto volbu kontroluje fakultní koordinátor.

FSV odesílá do RIVu zpravidla tyto druhy výsledků:

 • článek v časopise (typ J) - původní články indexované v databázi Web of Science nebo Scopus (tzv. bibliometrizované výsledky) - tyto výsledky mají významný vliv na hodnocení instituce;
 • kniha (typ B) - splňující výše uvedená kritéria;
 • kapitola v knize (typ C) - splňující kritéria pro knihu;
 • příspěvek v recenzovaném konferenčním sborníku (typ D);
 • výsledky (i jiných typů, než zmíněných výše), které jsou navázány na projekt, který odeslání do RIVu vyžaduje (např. TAČR).

UT WOS

Jde o identifikační číslo článku v databázi Web of Science. Pokud je článek ve Web of Science evidován, je nutné číslo UT WOS do OBD uvést. Najdete ho přímo u informací u článku jako např. Accession Number WOS:000782985200001. Výsledné číslo UT WOS je pak 000782985200001.

Zdroj financování

Všechny výsledky, které mají být odeslány do RIV, musí mít v OBD uveden zdroj financování. Jde o uvedení prostředků, které byly na vznik výsledku vynaloženy. Zpravidla jde o účelové programy - GAČR, TAČR, GAUK, SVV, či jiné specifické programy. V případě, že autor nevyužil žádný ze specifických programů, může uvést institucionální program Cooperatio - v OBD zkratka coop (platí pro roky 2022-2027).

Často je v podmínkách projektu uvedena i nutnost uvést právě název projektu, který článek podpořil, přímo do článku či knihy - tzv. dedikace. Autoři tuto informaci uvádí buď do poznámky nebo do samostatných odstavců na začátku nebo konci textu (např. Funding, Acknowledgement).