Predátorské publikování

Predátorské publikování

Predátoři ve vědeckém publikování jsou komerčními subjekty vydávající se za poskytovatele služeb pro odbornou komunitu, jejichž jediným cílem je generování zisku přes autorské poplatky, aniž by dodržovali standardy vědeckého publikování a přispívali tak k šíření kvalitních vědeckých informací.

Publikování v časopisech pochybné kvality je v rozporu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy i Standardy publikační činnosti FSV UK.  Poškozuje Vaše dobré jméno i dobré jméno UK. Stejně tak členství v redakčních radách predátorů nebo citování predátorských článků vrhá špatné světlo na vědce a jeho práci.

Predátorské časopisy a vydavatelé

Nejčastěji se setkáme s tzv. predátorskými časopisy a vydavateli, kteří parazitují na modelu placených open access časopisů a vybírají publikační poplatky (APC), ačkoliv zde neprobíhá kontrola kvality článků před publikováním (peer review), a predátorskými konferencemi, které za registrační poplatky neposkytují služby běžné u legitimních vědeckých konferencí (selekce přednášejících a recenzní řízení).

Znaky predátorských časopisů

 • Má velmi krátké nebo fiktivní recenzní řízení (peer review).
 • Za poplatek přijme k publikování jakýkoliv článek, bez ohledu na jeho kvalitu.
 • Informace o platebních podmínkách nebývají úplně jasné.
 • Nedodržuje zavedené publikační standardy a etiku.
 • Oslovuje autory prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.
 • Uvádí smyšlené hodnotící faktory a neexistujících metriky (Global Impact Factor, General Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index ...).
 • Zveřejňuje lživé informace o zařazení časopisu do mezinárodních databází a rejstříků.
 • Používá podobné názvy jako renomované prestižní časopisy.
 • Napodobuje webové stránky zavedených časopisů.
 • Parazituje na známých jménech a uvádí je v redakčních radách časopisu bez vědomí dotyčných vědců.
 • Neuvádí konkrétní kontaktní informace na vydavatele, k dispozici je většinou pouze formulář.
 • Uvádí nepravdivou adresu svého sídla.

Jak se vyhnout predátorským časopisům?

 • Věnujte čas ověření kvality konkrétního časopisu i jeho vydavatele.
 • Ověřte si přes portál ISSN, zda uvedený časopis skutečně existuje, zda souhlasí uváděné ISSN a jaké jsou jeho oficiální webové stránky.
 • Zkontrolujte informace, uváděné na webové stránce časopisu, zda jsou pravdivé (př. Existuje instituce, uváděná jako vydavatel? Kdo je členem redakční rady? Jaké jsou publikační poplatky?).
 • Ověřte si, zda časopis skutečně má uváděný impact factor nebo SJR.
 • Zkontrolujte, zda je titul opravdu evidovaný v databázích, které uvádí, zpravidla ve 

 

Existuje seznam nedůvěryhodných časopisů a vydavatelství (tzv. predátorů)?

Nejznámějším seznamem nedůvěryhodných vydavatelů a časopisů byl tzv. Beallův seznam, jehož provoz byl v roce 2017 ale ukončen (obsah je dostupný přes Internet Archive). Důvody k zařazení časopisu na tzv. blacklisty nemusí být vždy jednoznačné a mohou vyvolat právní odezvu od nařčeného vydavatele. Z tohoto důvodu je vždy nezbytné individuálně posoudit důvěryhodnost konkrétního vybraného časopisu či vydavatele, u kterého chcete publikovat.

Na stránkách Centra pro podporu open science naleznete typické znaky predátorů a tipy, jak se jim vyvarovat. Zároveň Centrum připravilo návod pro autory z UK, obsahující základní informace o predátorských časopisech.

Další konkrétní kroky, jak si časopis prověřit, naleznete na stránce Vímkdepublikuji.cz.

Predátorské konference

Predátorské konference se vydávají za vědecké konference, jejichž hlavním cílem je ale profitovat na registračních poplatcích. Zneužívají povinnosti začínajících vědců účastnit se mezinárodních konferencí. Můžeme rozlišit dvě formy predátorské konference:

 1. Konference se vůbec nekoná - má funkční webovou stránku, k zapojení vyzývají nevyžádané emaily. Po zaplacení registračního poplatku však komunikace zcela končí a konference nikdy neproběhne.
 2. Konference sice proběhne, ale v neadekvátní kvalitě, která neodpovídá běžným standardům.

Znaky predátorských konferencí

 • Místo konání konference je umístěno v turisticky lákavých destinacích (Londýn, Paříž, Řím apod.).
 • Pozvánky jsou rozesílány jako nevyžádané zprávy (spamy) či přes soukromé zprávy na sociálních sítích (Linkedin, Facebook).
 • Pozvánky jsou posílány z veřejného e-mailového účtu bez afiliace ke konkrétní instituci (Gmail, Hotmail atd.).
 • V názvu konference jsou často uvedena obecná slova jako international, global apod.
 • Konference se věnuje velkému počtu témat.
 • Konference se koná pouze online (tzv. virtuální konference, formou chatu) - !!! Pozor, v době epidemie COVID-19 přešla řada legitimních konferencí do online prostředí.
 • Neobvyklý proces přijímání příspěvků bez výběrového a recenzního řízení.
 • Organizátor uvádí nepravdivé informace o vydavateli a indexaci sborníků v mezinárodních databázích.

Jak se vyhnout predátorským konferencím?

 • Předem si prověřte organizátora konference, zda se nejedná o predátorské vydavavatelství.
 • Posuďte, zda konference nevykazuje predátorské znaky.
 • Ověřte si, zda je uváděná informace o indexaci v mezinárodních databázích pravdivá.

Další konkrétní kroky, jak si konferenci prověřit, naleznete na stránce Vím, kde konferuji.

Článek o predátorských konferencích "What are 'predatory' conferences and how can I avoid them?" od A. Nobese

Jiné formy predátorství

Ve vědecké komunikaci se vedle predátorských časopisů a konferencí setkáváme s dalšími podvodnými jevy a subjekty, které často cílí na mladé a nezkušené vědce a za úplatu nabízí různé služby pochybné kvality, nebo vznikají na podporu jiných parazitických služeb/firem.

Jedná se například o academic author mill (autorský mlýn), hijacked journals a podezřelé (falešné) scientomerické ukazatele.

Vydávání v nakladatelství MDPI

Doporučení proděkana pro vědu k publikování v MDPI 

Z hlediska úrovně vydavatelské a redakční činnosti a formálních kritérií nelze vydavatelství MDPI označit za predátorské jako celek. Pokud článek projde standardním recenzním řízením, není důvod, proč by měl být článek zde publikovaný a priori považován za eticky sporný. Na straně druhé, reputace MDPI je v odborné komunitě často zpochybňována, a to zejména v některých konkrétní časopisy. Publikování zde tedy může potenciálně uškodit především autorům samotným (například v habilitačním řízení) a případně i FSV UK.
Doporučení:

1) Publikování v časopisech MDPI se obecně nedoporučuje.
2) V případě, že se zaměstnanec FSV UK rozhodne zde publikovat a vykázat tento výstup do RIVu, měl by být připraven doložit postup recenzního řízení a komunikaci s časopisem.

2022 - Analýza publikační činnosti autorů UK v časopisech MDPI

Vzhledem k narůstajícímu počtu publikací autorů Univerzity Karlovy v časopisech vydavatele Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Centrum pro podporu ve spolupráci s Odborem pro vědu a výzkum RUK, vypracovalo analýzu publikační činnosti autorů UK v časopisech MDPI.

Tato analýza byla prezentována na Kolegiu rektorky a na Rozšířeném kolegiu rektorky na začátku roku 2022.

Detailní pohled na data o publikační aktivitě autorů UK, včetně finančních aspektů, je k dispozici v samostatné bibliometrické analýze, která je přílohou tohoto dokumentu.

 K 30.11.2022 Univerzita Karlova ukončila členství v Institutional Open Access Programu (IOAP) vydavatele MDPI, autoři UK tedy již nemají nárok na slevu, kterou toto členství přinášelo.

2023 - Doporučení KHV (Komise pro hodnocení výzkumných organizací) k publikování v časopisech nakladatelství MDPI

KHV nezpochybňuje kvalitu některých časopisů vydávaných nakladatelstvím MDPI, zejména těch, které byly založeny před více než deseti lety, mají ve svých oborových skupinách již zavedené místo a často patří do prvního kvartilu v daném oboru. Nicméně upozorňujeme na problematické vydavatelské praktiky MDPI spočívající ve vydávání obrovského množství speciálních čísel. KHV nabádá k obezřetnosti jak při zasílání publikací do těchto speciálních čísel, tak zejména při přijímání výzev k editaci speciálních čísel v nakladatelství MDPI. KHV bude v budoucnu usilovat o monitoring publikační aktivity ve speciálních číslech MDPI jako dalšího podpůrného parametru vstupujícího do bibliometrického hodnocení výsledků výzkumných organizací. (zdroj - pdf)

Nevíte, jestli je vámi vybraný časopis důvěryhodný?

Obraťte se na nás a my časopis zkontrolujeme. 

Kontakt: 

michala.soskova@fsv.cuni.cz

martin.simota@fsv.cuni.cz