Publikování na FSV

Publikování na FSV

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů fakulty. Tento sběr probíhá prostřednictvím celouniverzitního databázového systému OBD. 

Za pořízení a správnost záznamu je však primárně zodpovědný autor výsledku (viz níže).

Evidence publikační činnosti

Přístup do OBD (Osobní bibliografická databáze)

Přímý vstup do sběrné aplikace OBD 

  • eviduje výsledky publikační a tvůrčí činnost a aplikovaného výzkumu zaměstnanců a studentů UK
  • autoři do systému zadávají informace o svých publikacích, katederní či fakultní správci je kontrolují, fakultní správce schvaluje
  • přístupný pouze pro přihlášené uživatele, pro vstup do systému je třeba znát svůj login a heslo evidované v CAS. Jiný způsob přihlášení do aplikace, než pomocí loginu a hesla evidovaného v Centrální autentizační službě UK - CAS, není možný. Heslo můžete získat na stránce CAS

Veřejný vyhledávač výsledků tvůrčí činnosti UK - modul Public 

  • slouží především k vyhledávání výsledků publikační činnosti
  • nevyžaduje přihlášení
  • obsahuje záznamy z OBD ve stavu "Přijatý" a "Schváleno fakultou"

Termín ukončení sběru publikací pro RIV za rok 2022

Prosím ukládejte své výsledky publikační činnosti do systému OBD nejpozději do 12. února 2023

Kompletní záznamy ukládejte prosím do stavu "Ke kontrole".

V případě dotazů jsou vám k dispozici kadeterní či fakultní správci.

Současně upozorňujeme, že dle Opatření rektora č. 40/2021 za pořízení a správnost záznamu je primárně zodpovědný autor výsledku. V případě výsledků s více než jedním autorem pak první z členů autorského kolektivu.

Návody pro práci s OBD

Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti naleznete na webových stránkách https://www.publications.cuni.cz. Tento repozitář slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Jeho vznik je zakotven v opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu ale může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů tedy mohou do repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí či potřebují publikovat v režimu open access. Zpřístupnit zde můžete ještě nevydané verze plných textů Vašich výsledků, ale i vydavatelem již publikované výsledky v režimu open access(tzv. zlatá cesta).  Mnoho vydavatelů umožňuje publikaci autoarchivovat v institucionálních repozitářích i pokud publikace není zveřejněna v režimu open access (tzv. zelená cesta open access). Podrobnější info o těchto způsobech publikování naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science.  

Jak zpřístupnit výsledky v repozitáři?

Zpřístupnění plného textu výsledku výzkumu v repozitáři probíhá prostřednictvím modulu OBD IS Věda. Po nahrání plného textu do záznamu výsledku v modulu OBD proběhne kontrola údajů koordinátorem open access (kontakty na koordinátory open access na jednotlivých fakultách a součástech naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science) a pokud je vše v pořádku, výsledek je přenesen do repozitáře. Výsledek do modulu OBD vkládá autor výsledku nebo osoba jednající v zastoupení autora, např. fakultní správce evidence výsledků, dle zavedených postupů a zvyklostí na každé z fakult a součástí. Pro zpřístupnění výsledku v repozitáři je zapotřebí dodržet licenční podmínky vydavatele (v případě již vydaného výsledku) a zároveň zajistit souhlas všech spoluautorů se zveřejněním ( Vzor formuláře pro udělení souhlasu ).  

Pokud byl výsledek s více autory již publikován v režimu open access a podléhá veřejné licenci, která umožňuje šíření díla (např. kterékoliv Creative Commons licenci), není nutné souhlasy spoluautorů s autoarchivací plného textu výsledku zajišťovat. Souhlasy není nutné zajišťovat ani tehdy, pokud jsou spoluautoři výsledku v zaměstnaneckém či obdobném (dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce) poměru s UK a výsledek vznikl jako zaměstnanecké dílo, ke kterému vykonává majetková autorská práva UK.

 

Souhrnné informace s krátkým návodem na uložení a zpřístupnění výsledků naleznete na webových stránkách repozitáře

 

Centrum pro podporu Open Science na UK pro Vás připravilo metodické materiály, které Vám pomohou do repozitáře uložit a zpřístupnit v něm plné texty Vašich výsledků. 

V rámci metodické podpory, Centrum pro podporu open science uspořádalo školení pro autory. Z tohoto školení je záznam, dostupný zde a během školení použita tato prezentace.

Sběr výsledků tvůrčí činnosti

se řídí Opatřením rektora UK č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

V rámci tohoto opatření platí na FSV UK při pořizování záznamů publikačních výsledků v OBD následující zásady:

1. Za pořízení záznamu je primárně zodpovědný autor výsledku. Je na rozhodnutí institutů, resp. součástí fakulty, zda ustanoví zpracovatele evidence výsledků a případně jaký rozsah úkolů souvisejících se sběrem výsledků, pořízením a správou záznamů mu uloží.

2. V případě autorských kolektivů, jejichž členy jsou výlučně zaměstnanci nebo studenti FSV UK, je za pořízení záznamu odpovědný první z autorů v pořadí, jak jsou uvedeni ve výsledku.

3. V případě spoluautorství a kolektivních prací je povinnou součástí záznamu v OBD míra spoluautorství výsledku (mentální podíl). Mentální podíl se definuje jako podíl spoluautora či člena autorského kolektivu na daném výsledku vyjádřený percentuálně pro každého autora, který je pracovníkem či studentem UK. Platí, že součet mentálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo UK v rámci jednoho záznamu je 100 %.

4. Autoři s afiliací k FSV do OBD povinně vkládají plné texty výsledků (viz čl. 12). Toto pravidlo se vztahuje na všechny publikační výsledky s vročením 2019 a později.

Důležité dokumenty a odkazy

Pozor na predátorské časopisy a vydavatelství

Časopisy a vydavatelství pochybné kvality, jejichž cílem je zisk z publikačních poplatků, nikoliv podpora a rozvoj vědy. Více o predátorech