Publikování na FSV

Publikování na FSV

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů fakulty. Tento sběr probíhá prostřednictvím celouniverzitního databázového systému OBD.

Evidence publikační činnosti

Přístup do OBD (Osobní bibliografická databáze)

Přímý vstup do sběrné aplikace OBD 

  • eviduje výsledky publikační a tvůrčí činnost a aplikovaného výzkumu zaměstnanců a studentů UK
  • autoři do systému zadávají informace o svých publikacích, katederní či fakultní správci je kontrolují, fakultní správce schvaluje
  • přístupný pouze pro přihlášené uživatele, pro vstup do systému je třeba znát svůj login a heslo evidované v CAS. Jiný způsob přihlášení do aplikace, než pomocí loginu a hesla evidovaného v Centrální autentizační službě UK - CAS, není možný. Heslo můžete získat na stránce CAS

Veřejný vyhledávač výsledků tvůrčí činnosti UK - modul Public 

  • slouží především k vyhledávání výsledků publikační činnosti
  • nevyžaduje přihlášení
  • obsahuje pouze finalizované záznamy z OBD

Sběr výsledků tvůrčí činnosti

se řídí Opatřením rektora UK č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově

V rámci tohoto opatření platí na FSV UK při pořizování záznamů publikačních výsledků v OBD následující zásady:

1. Za pořízení záznamu je primárně zodpovědný autor výsledku. Je na rozhodnutí institutů, resp. součástí fakulty, zda ustanoví zpracovatele evidence výsledků a případně jaký rozsah úkolů souvisejících se sběrem výsledků, pořízením a správou záznamů mu uloží.

2. V případě autorských kolektivů, jejichž členy jsou výlučně zaměstnanci nebo studenti FSV UK, je za pořízení záznamu odpovědný první z autorů v pořadí, jak jsou uvedeni ve výsledku.

3. V případě spoluautorství a kolektivních prací je povinnou součástí záznamu v OBD míra spoluautorství výsledku (mentální podíl). Mentální podíl se definuje jako podíl spoluautora či člena autorského kolektivu na daném výsledku vyjádřený percentuálně pro každého autora, který je pracovníkem či studentem UK. Platí, že součet mentálních podílů všech autorů výsledku včetně autorů mimo UK v rámci jednoho záznamu je 100 %.

4. Autoři s afiliací k FSV do OBD povinně vkládají plné texty výsledků (viz čl. 12). Toto pravidlo se vztahuje na všechny publikační výsledky s vročením 2019 a později.

Důležité odkazy

Pozor na predátorské časopisy a vydavatelství

Časopisy a vydavatelství pochybné kvality, jejichž cílem je zisk z publikačních poplatků, nikoliv podpora a rozvoj vědy. Více o predátorech