Publikování na FSV

Publikování na FSV

Centrum vědeckých informací FSV UK zajišťuje sběr záznamů o publikačních výsledcích zaměstnanců a studentů fakulty (informace o publikovaných článcích, vydaných knihách a dalších typech výsledků. Kromě toho zajišťuje koordinaci evidence personálních identifikátorů, Open Access a Open Science.

Evidence publikační činnosti a OBD

Zaměstnanci a studenti FSV UK mají povinnost zadat své výsledky publikační činnosti do celouniverzitního databázového systému OBD. Konec evidence bývá zpravidla na jaře následujícího roku, termín bývá vyhlášen na začátku roku.

Za pořízení a správnost záznamu je vždy primárně zodpovědný autor výsledku. Na základě údajů o výsledcích pak probíhá hodnocení jak univerzity jako celku, tak jednotlivých fakult a pracovišť. Hodnocení je jedním z podkladů pro přerozdělování financí ve vědě a výzkumu v ČR a současně i v rámci univerzity.

Návody, manuály a další informace k evidenci publikační činnosti na FSV UK

Pozor na predátorské časopisy a vydavatelství

Časopisy a vydavatelství pochybné kvality, jejichž cílem je zisk z publikačních poplatků, nikoliv podpora a rozvoj vědy.

Více o predátorech

Personální identifikátory

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Odpadají tak problémy způsobené diakritikou, používáním zkratek křestních jmen, duplicitou jmen, změnami příjmení u žen po provdání apod.  Při publikování je velmi vhodné uvádět redakci kromě jména i své personální identifikátory, některé vydavatelství je už považují za povinný údaj.

UK využívá tyto personální identifikátory:

  • ORCID
  • Publons ResearcherID
  • SCOPUS AUTHOR ID

Evidence personálních identifikátorů

Open Access

Open access (OA,otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. 

Co je OA, licence, slevy pro autory a rozcestník časopisů vydávajících pod OA licencí.

Open Science

Open science (otevřená věda) je definována jako inkluzivní konstrukt kombinující různá hnutí a postupy, jejichž cílem je zpřístupnit vícejazyčné vědecké poznatky (otevřeně, přístupně, znovu použitelně) za účelem zvýšení vědecké spolupráce a sdílení informací ve prospěch vědy a společnosti. Podporuje možnosti otevření procesů k vytváření, hodnocení a komunikace vědeckých poznatků společenským aktérům mimo tradiční vědeckou komunitu.

Výzkumná data, Fair data, management dat, archivace a další informace.

Časté otázky k Open Science

Repozitář publikační činnosti UK

Repozitář publikační činnosti slouží ke zpřístupnění plných textů výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově. Jeho vznik je zakotven v opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

Uložení a zpřístupnění výsledku (autoarchivace) v Repozitáři publikační činnosti UK je pro zaměstnance i studenty UK dobrovolné. Zpřístupnění plných textů výsledků výzkumu ale může být jednou z podmínek k uznání financování výzkumných projektů. Výsledky svých výzkumů tedy mohou do repozitáře vkládat všichni zaměstnanci a studenti UK, kteří chtějí či potřebují publikovat v režimu open access. Zpřístupnit zde můžete ještě nevydané verze plných textů Vašich výsledků, ale i vydavatelem již publikované výsledky v režimu open access(tzv. zlatá cesta).  Mnoho vydavatelů umožňuje publikaci autoarchivovat v institucionálních repozitářích i pokud publikace není zveřejněna v režimu open access (tzv. zelená cesta open access). Podrobnější info o těchto způsobech publikování naleznete na webových stránkách Centra pro podporu Open Science.  

Jak zpřístupnit výsledky v repozitáři a podmínky k archivaci.