Provozní řád

Provozní řád

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana 1/2024

Směrnice S_CVI_001

Verze 003

Název:

Provozní řád Centra vědeckých informací FSV UK

Účinnost:

1.3.2024

 

V Praze dne 29. února 2024

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Část I. – Informace o předpisu

1.     Důvody a vysvětlení změn

Obsah změny

Bod

Aktualizace ceníku služeb viz P1_SCVI001_Ceník poplatků a služeb CVI FSV UK

Sankce a ztráty
Samoobslužný tisk

2.     Účel a rozsah opatření

Tento Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je vydáván na základě zmocnění opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 19/2022, jímž byl vydán Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, knihovního zákona. Provozní řád CVI je platný pro všechny součásti CVI – knihovnu Hollar, knihovnu Jinonice, knihovnu Opletalova, depozitář Krystal a depozitář Lešetice.

 

Část II. – Základní pojmy, pravidla a role

3.     Vymezení pojmů

3.1.        Centrum vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK (dále jen „CVI“ nebo „knihovna“) je jedním ze základních informačních zařízení fakulty, které spravuje její knižní a časopisecké fondy. Zároveň slouží jako informační a poradenské pracoviště pro studenty, akademické i vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.

3.2.        Uživateli CVI mohou být studenti, doktorandi, stážisté, zaměstnanci, spolupracovníci UK, právnická osoba v rámci MVS nebo veřejnost.

3.3.        Studentem je pro účely tohoto předpisu rozuměn student bakalářského nebo magisterského studijního programu na kterékoliv fakultě Univerzity Karlovy (UK).

3.4.        Doktorandem je student doktorského studijního programu na kterékoliv fakultě Univerzity Karlovy.

3.5.        Stážista je účastník zahraniční stáže na Univerzitě Karlově.

3.6.        Zaměstnanec je akademický a vědecký pracovník nebo jiný zaměstnanec na kterékoliv fakultě nebo součásti Univerzity Karlovy.

3.7.        Spolupracovník UK je zaměstnanec jiné instituce spolupracující s Univerzitou Karlovou (např. fakultní nemocnice, Akademie věd ČR).

3.8.        Veřejností je kdokoliv mimo výše uvedené kategorie (Klub Alumni UK, externí uživatelé služeb, veřejnost).

3.9.        Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je služba výpůjček pro uživatele jiných veřejných knihoven z fondů Knihovny UK. MVS je právnická osoba zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky

3.10.    Vedoucí CVI odpovídá za knihovní fond, provoz knihovny a hospodaření s přidělenými finančními prostředky a je za svou činnost zodpovědný pověřenému proděkanovi.

3.11.    Knihovnické a informační služby spočívají ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, v souladu s čl. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.

3.12.    Výpůjční služby jsou poskytovány prezenčně v knihovně, absenčně mimo knihovnu či zprostředkováním výpůjček z českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba).

3.13.    Informační služby mohou být poradenské služby poskytující informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služby, referenční a rešeršní služby či elektronické služby umožňující přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich správa.

3.14.    Reprografické služby nabízejí možnost zhotovení černobílých i barevných kopií do formátu A4 z dokumentů a materiálů, které má CVI ve svém fondu.

4.     Všeobecná pravidla

4.1.        Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK a Knihovní a výpůjční řád UK včetně všech příloh jsou každému uživateli k dispozici v tištěné podobě v knihovně u výpůjčního pultu a v elektronické verzi na webových stránkách knihovny - http://knihovna.fsv.cuni.cz/.

4.2.        O výjimkách z tohoto provozního řádu rozhoduje výhradně vedoucí CVI.

 

Část III. – Uživatelé

5.     Registrace uživatelů

5.1.        Podmínkou užívání knihovnických a informačních služeb je poskytnutí souhlasu s respektováním Knihovního a výpůjčního řádu UK a jeho přílohami. Uživatel podává souhlas pomocí elektronické přihlášky k využívání služeb knihoven UK, tímto úkonem vzniká registrace uživatele v knihovním systému.

5.2.        Uživatelé při využívání knihovnických a informačních služeb používají jeden z průkazů UK, vydaný dle Opatření rektora č. 44/2020 – Zavedení a používání průkazů na UK[1] v platném znění, který slouží k osobní identifikaci. V případě průkazu externího uživatele služeb je přípustný pouze tzv. „personalizovaný“ průkaz opatřený osobními údaji.

5.3.        Uživatelé z řad veřejnosti předkládají při první návštěvě knihovny nejen personalizovaný průkaz externího uživatele služeb UK, ale i občanský průkaz nebo pas k ověření totožnosti a doplnění kontaktní adresy do Informačního systému UK.

5.4.        Registrační období je pro:

a)         studenty a doktorandy – 6 let,

b)         stážisty – 6 měsíců,

c)         zaměstnance – 6 let,

d)         spolupracovníky UK – 1 rok,

e)         veřejnost – 1 rok,

f)          MVS – 6 let.

5.5.        Registrace je ukončena:

a)         vypršením platnosti registrace,

b)         ukončením, přerušením nebo zanecháním studia,

c)         ukončením pracovně-právního vztahu k Univerzitě Karlově,

d)         závažným porušením povinností uživatele ve smyslu čl. 4, bod 6. Knihovního a výpůjčního řádu UK.

6.     Práva a povinnosti uživatele

6.1.        Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovního zákona, Knihovního a výpůjčního řádu UK a tohoto Provozního řádu CVI FSV UK.

6.2.        Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti knihovny k rukám vedoucího CVI.

6.3.        Uživatel má právo na vzdálený přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím discovery systému UKAŽ pomocí svých přihlašovacích údajů.

6.4.        Uživatel odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně knihovny.

6.5.        Uživatel je povinen neprodleně oznámit změnu identifikačních a kontaktních osobních údajů správci osobních údajů (studijní nebo personální oddělení fakulty) v souladu s čl. 2 Přílohy č. 3 OR č. 19/2022.

6.6.        Ztrátu průkazu UK uživatel oznámí v kterékoliv z dílčích knihoven. Další postupy v případě ztráty průkazu UK stanoví čl. 3 odst. 4 Knihovního a výpůjčního řádu UK.

6.7.        Uživatel se musí podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou nezbytná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

6.8.        Po ukončení nebo změně vztahu k UK je uživatel povinen vrátit veškeré vypůjčené dokumenty a vyrovnat všechny své závazky vůči Knihovně UK.

6.9.        Uživatel se speciálními potřebami je na základě písemné žádosti oprávněn využívat služeb CVI v zastoupení svého asistenta, kterého v žádosti uvede. Je také oprávněn využívat dostupných pomůcek (např. v knihovně Jinonice kamerová lupa, kontrastní klávesnice).

 

Část IV. – Výpůjční služby

7.     Podmínky výpůjční služby

7.1.        Výpůjční služby jsou poskytovány řádně registrovaným uživatelům v provozní době konkrétní pobočky CVI po předložení platného průkazu UK.

7.2.        Výpůjčky z fondu CVI lze realizovat v rámci prezenčního, absenčního a meziknihovního výpůjčního režimu. O zařazení dokumentů do jednotlivých režimů výpůjčky rozhoduje odpovědný pracovník knihovny.

7.3.        Definice jednotlivých režimů výpůjček:

7.3.1.     Prezenční výpůjčky – dokument se statusem „prezenčně“ a „prezenčně sklad“ si může uživatel zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI. Ve výjimečných případech mohou uživatelé požádat pracovníka CVI o zapůjčení prezenčního dokumentu absenčně na 1 den. O uskutečnění výjimky rozhoduje službu konající knihovník. Publikace bude vydána nejdříve 1 hodinu před koncem otevírací doby a vrácena musí být následující pracovní den nejpozději do 12:00 hodin. V případě, že uživatel nedodrží výše uvedené podmínky, zaplatí pokutu za nedodržení stanovené výpůjční lhůty dle Ceníku.

7.3.2.     Přísně prezenční výpůjčky - dokumenty označené statusem „přísně prezenční“ a

přísně prezenční sklad“ lze zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI, ve zpřísněném režimu. Jednotky s tímto statusem nelze vypůjčit mimo CVI, ani si z nich uživatel nesmí pořizovat kopie bez přítomnosti pracovníka výpůjčního pultu. Při práci s těmito dokumenty je uživatel povinen řídit se pokyny pracovníka odpovědného za výpůjční službu.

7.3.3.    Absenční výpůjčky – dokumenty se statusem „běžná“, „běžná sklad“, „krátkodobá“ a „specifická“ si může uživatel zapůjčit mimo prostor CVI. Maximální limity současně absenčně vypůjčených publikací jsou stanoveny Jednotnou maticí výpůjček, viz příloha č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.

7.3.4.   Grantové výpůjčky – dokumenty v této kategorii jsou dostupné pouze řešitelům grantových projektů, z jejichž prostředků byly zakoupeny. Výpůjčka trvá po dobu řešení projektu. Po jeho skončení se dokumenty vrací do knihovny.

7.3.5.    Nelze půjčit dokumenty v této kategorii jsou ve špatném technickém stavu a není možné je zapůjčit ani do studovny, ani v rámci MVS nebo MMVS.

7.4.        Evidence výpůjček se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému. Výpůjčka je uzavřena ve chvíli, kdy je elektronicky zaznamenána počítačem na základě identifikačních údajů na průkazu uživatele a na dokumentu (čárové kódy nebo RFID čipy).

7.5.        Zaevidování výpůjčky a převzetí dokumentu není doprovázeno tištěným potvrzením o výpůjčce s podpisem uživatele, čtenář obdrží automaticky po ukončení výpůjčky elektronické potvrzení prostřednictvím e-mailu.

7.6.        Knihovna nevydává tištěné potvrzení o výpůjčce, uživatel si ho ale může vyžádat.

7.7.        V opodstatněných případech může knihovník požadovat stvrzení výpůjčky podpisem na výpůjčním tiskopisu.

7.8.        Uživatel si může vypůjčit pouze jeden exemplář od každého dokumentu.

7.9.        Uživatel nesmí vypůjčený dokument nebo zařízení zapůjčit další osobě. Za výpůjčku ručí uživatel osobně.

7.10.    Dokumenty, které se nacházejí ve skladech při jednotlivých pobočkách, se vyzvedávají pouze na příslušné pobočce, tedy dokumenty objednané ze sbírky Knihovna Opletalova – sklad jsou uživateli k dispozici pouze v knihovně v Opletalově ulici, dokumenty ze sbírky Knihovna Jinonice – sklad pouze v knihovně Jinonice, dokumenty ze sbírky Knihovna Hollar – sklad pouze v knihovně Hollar.

7.11.    Periodika s datem vydání před rokem 1980 z depozitáře Krystal je možno studovat pouze v přidružené badatelně (dle předchozí domluvy), z důvodu ochrany fondu se nepřeváží do poboček knihovny. Novější fond od roku 1980 si lze objednat ke studiu do knihovny v Jinonicích.

7.12.    Objednávky dokumentů ze skladových prostor a detašovaných depozitářů budou uživateli dodány v následujících termínech:

a)         Knihovna Jinonice – sklad: do 2 hodin, po 16. hodině další pracovní den,

b)         Knihovna Opletalova – sklad, Knihovna Hollar - sklad: do 3 hodin, po 16. hodině další pracovní den,

c)         depozitář Krystal: do 3 pracovních dnů,

d)         depozitář Lešetice: do 30 dnů.

7.13.    O vyřízení splněné objednávky je uživatel informován prostřednictvím e-mailu. Pro uživatele bude dokument připraven k vyzvednutí po dobu 5 pracovních dnů od data splnění rezervace včetně.

7.14.    Na dokument vypůjčený jiným uživatelem si uživatel může vytvořit rezervaci, pokud to povoluje jeho status. Rezervuje-li si stejný dokument více uživatelů, má přednost ten, který rezervaci zadal dříve. V případě jeho nevyzvednutí ve stanovené lhůtě bude rezervovaný dokument postoupen dalšímu zájemci.

7.15.    Uživatel je povinen si vypůjčené dokumenty při převzetí ihned prohlédnout a nahlásit případná poškození.

7.16.    Výpůjčka může být realizována pouze za předpokladu, že uživatel nemá nesplněné závazky vůči jiné fakultní knihovně UK.

7.17.    CVI informuje uživatele o blížícím se konci výpůjční lhůty jeho výpůjček pouze prostřednictvím e-mailové zprávy, nicméně CVI není povinno zasílat tato upozornění, uživatel je povinen sledovat stav svých výpůjček sám.

7.18.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument či zařízení nejpozději v den uplynutí výpůjční lhůty.

7.19.    Vrácení výpůjčky se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému a není doprovázeno potvrzením o vrácení ze strany knihovny.

7.20.    Vrácení výpůjček probíhá primárně v té lokalitě (knihovně či pobočce CVI), kde došlo k jejich zapůjčení.

7.21.    V knihovně Jinonice a na pobočce Opletalova je možné vracet knihy i mimo otevírací dobu knihovny, a to prostřednictvím biblioboxu. V tomto případě dojde k odečtení výpůjčky z konta následující pracovní den.

7.22.    Nevrátí-li uživatel výpůjčku do konce výpůjční lhůty, bude knihovnou vyzván, aby tak učinil. Upomínky jsou generovány knihovním systémem a přednostně zasílány elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. Po třech bezvýsledných elektronických upomínkách následuje čtvrtá písemná upomínka, případně pátá písemná upomínka, která je již předžalobní, a zasílá se vždy doporučeně na kontaktní adresu poskytnutou uživatelem. Pokud uživatel svoje závazky vůči knihovně nesplní, následuje vymáhání soudní cestou.

7.23.    CVI z technických důvodů negarantuje doručení elektronických zpráv zasílaných uživateli na e- mailovou adresu. Nedoručení nebo pozdní doručení těchto zpráv není důvodem pro snížení nebo odpuštění pokuty.

7.24.    Uživatelům typu „MVS“ poskytuje CVI výpůjčky pouze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby dle odstavce 9. tohoto řádu.

7.25.    V knihovně Jinonice lze výpůjčky a vracení realizovat i prostřednictvím samoobslužného zařízení (selfcheck). Pro vypůjčení se čtenář přihlásí svým průkazem a umístí knihy na snímací plochu, při úspěšné výpůjčce knihy odblokuje a lze s nimi opustit knihovnu. Pokud zařízení zobrazí chybu, je třeba se obrátit na knihovníka. Pro vrácení výpůjček je třeba umístit knihy na snímací plochu a po proběhnutí vrácení odložit knihy na připravený vozík. Zařízení neumožňuje placení poplatků, případné zpozdné je potřeba uhradit obvyklými způsoby (u knihovníka nebo převodem). Samoobslužně si nelze půjčit jednotky v režimu prezenční (výpůjčka neproběhne, kniha se neodblokuje).

7.26.    V knihovně Jinonice se nacházejí informační zařízení s dotykovou obrazovkou (infokiosky), která slouží k vyhledávání v knihovním katalogu.

8.     Výpůjční lhůty

8.1.        Výpůjční lhůty, lhůty prodloužení a maximální množství výpůjček stanovuje pro jednotlivé kategorie uživatelů Jednotná matice výpůjček, viz příloha číslo 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK (dále jen „matice“).

8.2.        Při výpůjčce je uživatel informován o době, po kterou si může dokument ponechat.

8.3.        Před uplynutím výpůjční lhůty může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně dvakrát, nežádá-li o dokument další uživatel a není-li v matici uvedeno jinak. K prodloužení výpůjčky není uživatel povinen knihu přinést, prodloužení lze provést osobně, e-mailem nebo prostřednictvím čtenářského konta v UKAŽ.

8.4.        CVI může stanovit také kratší výpůjční lhůtu, popř. požádat o neodkladné vrácení dokumentu ještě před uplynutím výpůjční doby.

8.5.       Při překročení výpůjční lhůty bude CVI účtovat uživateli pokutu dle Ceníku, viz příloha č. 1 tohoto řádu.

8.6.        Vypůjčený dokument lze po předchozí domluvě vrátit poštou na adresu na adresu pobočky, ve které byly zapůjčeny, a to řádně zabalený a označený. Vrácení touto formou nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky z prodlení.

9.     Meziknihovní výpůjční služba

9.1.        Pro uživatele

9.1.1.     Pokud CVI nemá potřebnou publikaci či kopii článku z periodik ve svých fondech, může její zapůjčení zprostředkovat v rámci meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MVS“) z jiné knihovny v ČR nebo ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MMVS“).

9.1.2.     Meziknihovní výpůjčky jsou pouze prezenční.

9.1.3.     MVS je poskytována pouze registrovaným uživatelům CVI, a to bezplatně.

9.1.4.     Reprografické služby v rámci MVS jsou zpoplatněny a řídí se ceníkem příslušné knihovny, která službu poskytuje.

9.1.5.     Pokud se žádaný dokument nenachází v žádné knihovně na území ČR, je možné jej vyžádat ze zahraničí prostřednictvím MMVS.

9.1.6.     MMVS je zpoplatněna a řídí se platným ceníkem Národní knihovny ČR.

9.1.7.     Doba potřebná k zajištění dokumentů z knihoven v ČR je 2 až 6 týdnů, u MMVS 6 týdnů až 3 měsíce.

9.2.        Pro knihovny

9.2.1.    O MVS z knihovních fondů CVI mohou žádat pouze instituce v ČR, které jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR v souladu s knihovním zákonem.

9.2.2.    Dokumenty se statusem „přísně prezenční“, „přísně prezenční – sklad“ a „nelze půjčit“ naše knihovna prostřednictvím MVS a MMVS nepůjčuje.

9.2.3.   Knihovní dokumenty zapůjčené v rámci MVS zpřístupňuje žádající knihovna uživateli pouze prezenčně.

9.2.4.   Žádající knihovna se zavazuje k řádnému dodržování autorského zákona a licenčních smluv.

10.       Ztráty a náhrady

10.1.    Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčený dokument nebo zařízení, klíček nebo kartu ztratí, zničí nebo poškodí, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo úmyslně či nedbalostí uživatele nebo třetí osoby. Vzniklou škodu je uživatel povinen CVI nahradit.

10.2.    Ztrátu dokumentu nebo zařízení je uživatel povinen bezodkladně nahlásit.

10.3.    O způsobu náhrady škody rozhoduje pověřená osoba CVI. Jako náhrada škody bude požadováno buď:

a)       zajištění náhradního výtisku téhož dokumentu stejného vydání a vazby,

b)      dodání totožné publikace novějšího vydání,

c)       jinou publikací se stejnou informační  a finanční hodnotou dle domluvy s pověřenou sobou CVI,

d)      poskytnutí finanční náhrady – výši požadované sumy stanoví pověřená osoba CVI v souladu s čl. 6, odst. 5 písm. a, b, c) Knihovního a výpůjčního řádu UK a Ceníku.

e)      V případě ztráty, zničení nebo poškození jednoho dílu z vícesvazkového kompletu je CVI oprávněno žádat náhradu za celý komplet v souladu s čl. 6, odst. 5 písm. d) Knihovního a výpůjčního řádu UK a Ceníku.

10.4.    Navíc je vyžadována úhrada za knihovnické zpracování náhrady, viz Ceník.

10.5.    Při menších poškozeních dokumentu hradí uživatel náklady na jeho opravu, např. cenu za vyhotovení kopií poškozených stran, za převazbu apod.

10.6.    Náhradu je uživatel povinen poskytnout CVI v dohodnuté lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní.

10.7.    Náhradu škody za ztracené, zničené a poškozené dokumenty a zařízení je CVI oprávněno vymáhat soudní cestou.

11.       Sankce

11.1.    Překročení stanovené výpůjční lhůty je pokutováno dle Ceníku, viz příloha č. 1 tohoto řádu

11.2.    Sankce za překročení výpůjční lhůty se počítá ke každému vypůjčenému dokumentu či zařízení zvlášť, a to za každý započatý provozní den CVI, následující po dni skončení výpůjční lhůty, a to až do jeho vrácení nebo poskytnutí náhrady škody dle části IV, odst. 10 tohoto řádu.

11.3.    Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument či zařízení, vymáhá se vrácení výpůjčky nebo peněžité náhrady za výpůjčku soudní cestou.

11.4.    Poskytování výpůjčních služeb je uživateli pozastaveno, dokud nevyrovná všechny závazky (zejména peněžité závazky a výpůjčky, které překročily výpůjční dobu) vůči CVI i ostatním knihovnám UK.

11.5.    Pokud uživatel z Fakulty sociálních věd nevyrovná veškeré své závazky vůči CVI, nebude mu potvrzen fakultní formulář Výstupní list při ukončení pracovního poměru.

 

Část V. – Reprografické služby

12.       Reprografické služby

12.1.    CVI poskytuje reprografické služby z dokumentů ve svém fondu v samoobslužném režimu nebo na objednávku.

12.2.    Pro kopírování tištěných dokumentů z fondu CVI mohou uživatelé využít samoobslužné reprografické stroje umístěné v prostorách CVI.

12.3.    Uživatel používá technické vybavení CVI v souladu s částí VI. odst. 14 tohoto řádu.

12.4.    Pro kopírování v samoobslužném režimu jsou povoleny pouze tyto dokumenty:

a)       exempláře, u kterých nepřesahuje rozměr zavřené předlohy formát A4,

b)      svazky, jejichž vazba umožňuje rozevření předlohy do úhlu 180°,

c)       předloha není z křehkého nebo lámavého papíru,

d)      hřbet exempláře není silnější než 8 cm,

e)      dokument je v zachovalém stavu,

f)        předloha byla vydaná po roce 1920.

12.5.    Uživatel, který chce pro zhotovení kopie použít vlastní elektronické zařízení, vždy požádá o souhlas knihovníka. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.

12.6.    Kopie z dokumentů, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovit výhradně pro svoji osobní potřebu.

12.7.    Z dokumentů, které nelze kopírovat samoobslužně, zhotovuje CVI kopie na objednávku uživatele. Za tuto službu si CVI účtuje poplatky dle Ceníku.

12.8.    V CVI lze objednat zhotovení následujících typů kopií:

a)       tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (naskenované kvalifikační práce, obhájené před rokem 2006; Kramerius),

b)      tištěné kopie dokumentů vydaných před rokem 1920,

c)       tištěné kopie z předloh velkých formátů (větší než A4),

d)      tištěné kopie zhotovované pomocí skeneru – kopie předloh z křehkého nebo lámavého papíru, svazků většího formátu než A4 (rozměr předlohy nesmí přesáhnout formát A1),

e)      digitální kopie autorsky nechráněných dokumentů.

12.9.    Objednávky na tisk, kopírování nebo skenování zadává uživatel elektronicky, e-mailem nebo na

místě u výpůjčního pultu.

12.10.Reprografické služby na objednávku jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům CVI.

12.11.Objednávky kopií budou uživateli k dispozici pro vyzvednutí pouze v pobočce Hollar, a to v následujících termínech:

 

 

do 10 stran

11 a více stran

Tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (z

již hotových skenů kvalifikačních prací, z Krameria)

do 2 pracovních dnů

do 3 pracovních dnů

Tištěné kopie dokumentů, které jsou uloženy v

Praze (CVI, Krystal)

do 3 pracovních dnů

do 7 pracovních dnů,

Tištěné kopie dokumentů z Lešetic

do 10 pracovních dnů

do 30 dnů

Digitální        kopie       majetkově      nechráněných

dokumentů, které jsou uloženy v Praze

do 3 pracovních dnů

do 7 pracovních dnů

Digitální        kopie       majetkově      nechráněných

dokumentů z Lešetic

do 10 pracovních dnů

do 30 dnů

 

Část VI. – Provozní režim CVI

13.       Přístup do CVI

13.1.    Přístup do CVI je povolen po předložení platného průkazu UK všem registrovaným uživatelům. Bez registrace je možné využívat služeb CVI pouze jednorázově, po svolení knihovníka, v omezeném rozsahu.

13.2.    Uživatelé mají možnost odložit si svrchní oděv a osobní zavazadla v uzamykatelných úložných skříňkách.

13.3.    Vstup do prostor CVI s objemnými zavazadly a svrchním oděvem je zakázán.

13.4.    Klíče od úložných skříněk (pobočky Hollar a Opletalova) jsou vydávány u výpůjčního pultu po předložení personalizovaného průkazu UK. V případě jednorázového vstupu, bez registrace, je nutné předložit občanský průkaz.

13.5.    Úložné skřínky v knihovně Jinonice se odemykají personalizovaným průkazem UK (uživatelé z FSV). Uživatelé mimo FSV si mohou zapůjčit kartu k užívání skříňky u knihovníka.

13.6.    Úložné skříňky je povoleno používat pouze po dobu pobytu v CVI. Není dovoleno odnášet klíče či karty od skříněk mimo prostor budovy. Po skončení pobytu v CVI jsou uživatelé povinni vrátit klíč nebo kartu službě u výpůjčního pultu. Klíč nebo kartu je nutno vrátit nejpozději do konce otevírací doby v daném dni, nevrácení klíče je považováno za porušení provozního řádu a sankcionováno dle Ceníku.

13.7.    Nedoporučuje se zanechávat ve skříňkách doklady a cenné předměty.

14.       Provoz CVI

14.1.    Uživatel je povinen na vyzvání knihovníka předložit průkaz UK, a to kdykoliv během svého pobytu v prostorách CVI.

14.2.    Uživatel nemá právo používat v CVI více než jedno pracovní místo.

14.3.    Uživatelé jsou povinni zachovávat v CVI klid, pořádek a čistotu a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. V opačném případě mohou být z prostor CVI vykázáni.

14.4.    Uživatelé nesmějí v prostorách CVI kouřit ani vnášet a konzumovat potraviny a nápoje (s výjimkou vody v uzavíratelných lahvích). Výjimkou je relaxační zóna (2. nadzemní patro) knihovny v Jinonicích, kde je konzumace potravin a nápojů povolena, je však nutno dodržovat pořádek.

14.5.    Telefonování v prostorách CVI je přísně zakázáno. Uživatelé jsou povinni vypnout zvonění svých mobilních telefonů.

14.6.    Využívání knihovních fondů

14.6.1.         Uživatel má právo používat všechny dokumenty ve volném výběru.

14.6.2.         Uživatelé si mohou pořizovat kopie tištěných dokumentů z knihovních fondů, ale pouze pro osobní potřebu, v souladu s částí V. odst. 12 bodu 3-5 tohoto řádu a s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.6.3.         Při odchodu z CVI vrátí uživatel prezenční výpůjčky na určené místo. Nezařazuje je zpět na regál. Dokumenty zapůjčené ze skladu odevzdá uživatel u výpůjčního pultu, aby došlo k jejich vrácení z konta čtenáře.

14.6.4.         Z CVI je zakázáno odnášet jakékoliv součásti knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým bezpečnostním zařízením bez uskutečnění řádné výpůjčky. V případě podezření na vynášení dokumentů, zejména pokud při průchodu uživatele bezpečnostní bránou zazní výstražný signál, bude uživatel vyzván k předložení vynášených věcí a kontrole zavazadel, případně k vyčkání příchodu ostrahy nebo Policie ČR.

14.7.    Využívání elektronických zdrojů CVI

14.7.1.         CVI poskytuje uživatelům přístup k elektronickým informačním zdrojům na počítačích v knihovně i prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu s poskytnutými licencemi, a to na základě autentizace prostřednictvím přihlašovacích údajů.

14.7.2.         Uživatelé nesmějí využívat informace z elektronických informačních zdrojů jinak než pro svoji osobní potřebu a v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.8.    Používání výpočetní, knihovní a reprografické techniky

14.8.1.         Technické vybavení (počítače, tiskárny, infokiosky, selfchecky, kopírky, skenery aj.) umístěné v CVI lze používat výlučně k jejich funkci a v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem UK a tímto Provozním řádem. Technické vybavení je přednostně určeno registrovaným uživatelům.

14.8.2.         Uživatelé smějí v prostorách CVI používat i vlastní výpočetní či kopírovací techniku, pokud její používání neomezuje ostatní uživatele.

14.8.3.         Přístup do počítačové sítě mají uživatelé na základě přihlašovacího jména a hesla Centrální autentizační služby UK (CAS). Používání počítačové sítě se dále řídí samostatnými zásadami, které vydává IT oddělení FSV UK.

14.8.4.         Uživateli je zakázáno odpojovat jakoukoliv zapojenou techniku, zasahovat do konfigurace počítačů, instalovat nový software nebo kopírovat nainstalované aplikace a programy.

14.8.5.         Uživatel je plně zodpovědný za poškození nebo zničení počítačového hardwaru a softwaru i reprografické techniky, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku či zákoníku práce.

14.8.6.         Elektronická zařízení (PC, elektronické čtečky, tablety) s obsahem chráněným autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou být používána pouze v souladu s tímto zákonem.

14.8.7.         Knihovna Jinonice umožňuje zapůjčení notebooků pro práci v prostoru knihovny Jinonice (primárně pro pedagogy, sekundárně i pro studenty, pokud budou k dispozici). O zapůjčení notebooku uživateli rozhoduje vedení knihovny. Uživatel je povinen chovat se k zařízení šetrně a řídit se pokyny knihovníka. Elektronická zařízení se nepůjčují prostřednictvím MVS.

14.9. Využívání studoven

14.9.1. Knihovna Jinonice nabízí studovny, které si uživatel může dopředu rezervovat na konkrétní čas prostřednictvím discovery systému UKAŽ nebo domluvou s personálem knihovny. Pokud se uživatel v určený čas nedostaví, rezervace se ruší a studovna je dostupná pro ostatní uživatele. Rezervace není podmínkou užívání studovny.

14.9.2. Individuální studovna je určena pro jednoho, případně dva uživatele, týmové studovny jsou určeny pro spolupráci více uživatelů, počet míst je určen kapacitou konkrétní místnosti.

14.9.3. Uživatel je povinen udržovat ve studovnách pořádek a šetrně nakládat s vybavením. Individuální studovny se nacházejí v tiché části knihovny. Za dodržování pravidel v týmových studovnách ručí vždy ten uživatel, který od místnosti převzal vstupní kartu.

15.       Evidence a revize knihovního fondu

15.1.    Evidence knihovního fondu je vedena v souladu s § 16 zákona č. 257/2001 Sb., O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v elektronickém přírůstkovém seznamu.

15.2.    Revize se koná ve lhůtě, kterou stanoví knihovní zákon, a jejím výstupem je zápis o výsledku revize knihovního fondu.

15.3.    Dokumenty nenalezené v průběhu revize jsou opatřeny statusem pravděpodobná ztráta, čímž ale nejsou vyloučeny z příští revize. V případě nenalezení během následující revize jsou vyřazeny.

16.       Vyřazování knihovního fondu

16.1.    Z fondu CVI jsou vyřazovány dokumenty v souladu s § 17 knihovního zákona. Jedná se o tyto případy:

a)       dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené, které již neplní funkci informačního pramene,

b)      dokumenty, které uživatelé ztratili,

c)       dokumenty nenalezené v průběhu po sobě následujících revizí,

d)      knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření CVI a jejím úkolům,

e)      multiplikáty knihovních dokumentů.

16.2.    Vyřazené dokumenty dle části VI. odst. 16. bod 16.1. písm. d) a e) jsou nabídnuty v souladu s knihovním zákonem jiným knihovnám, případně dalším zájemcům.

 

 

Přílohy:

  1. Ceník poplatků a služeb CVI FSV UK[2]

 

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 

děkan FSV UK

 

 

 

Za správnost:

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

vedoucí CVI FSV UK

 


[1] https://cuni.cz/UK-12945.html

[2] https://knihovna.fsv.cuni.cz/sluzby/cenik-poplatku-sluzeb